APOLLONIOS  GIA TO BLOG ..jpg
apollonios on livestream.com. Broadcast Live Free
ζε23.jpg

Είμαι Έλλην, ως εκ τούτου δεν δύναμαι να είμαι Χριστιανός! Απολλώνιος
Είμαι χριστιανός, ως εκ τούτου δεν δύναμαι να είμαι Έλλην!» Γεννάδιος Σχολάριος

Google Translate


σκάνδαλα


Ο ΜΩΑΜΕΘ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ!!ΤΙ ΛΕΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ!!

ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΩΑΜΕΘ


alt
Την κρατούν κρυμμένη οι Τούρκοι  

Κάτι που πραγματικά θα σας εκπλήξει. * Ο άγνωστος Έλληνας ευεργέτης και σωτήρας του Μωάμεθ * Οι αυστηρότατες εντολές του Μωάμεθ για προστασία Ελλήνων και Χριστιανών ως το τέλος του κόσμου!  
Πόσοι από εσάς γνωρίζετε την ύπαρξη αυτής της ιδιόχειρης διαθήκης - διαταγής του Μωάμεθ προς όλο το γένος του; Προφανώς ελάχιστοι, πράγμα λογικό αφού γενικώς τις λεπτομέρειες άλλων δογμάτων τις γνωρίζουν μόνο οι ενδελεχείς μελετητές θρησκειών.
  
Ομοίως όμως, ελάχιστοι γνώριζαν τη διαστρέβλωση των Χριστιανικών γραφών από τους δυτικούς χριστιανούς προς όφελος των λατινικών αλλά και της άκρατης κρεοφαγίας (κύριο στοιχείο του "πολιτισμού" του Τζων Γουέιν).

Σήμερα λοιπόν έχουμε άλλη μία τρανταχτή απόδειξη της διαστρέβλωσης των θρησκειών από μισανθρώπους ώστε αυτές να συνηγορούν στις εγκληματικές τους επιδιώξεις αντί να χαλιναγωγούν τα μισαλλόδοξα τους ένστικτα. Μιλάμε για την ηθελημένη απόκρυψη ενός μοναδικού χειρογράφου του Μωάμεθ το οποίο βεβαίως παραδόθηκε στα χέρια ενός Τούρκου ...;ευσεβούς το 1517. Διαβάστε τα μοναδικά στοιχεία και τις λεπτομέρειες όπως αυτές ήρθαν πρώτη φορά στην επιφάνεια από την εκπληκτική έρευνα του Β. Μισύρη στο περιοδικό ΙΧΩΡ (τ. 45, Μάιος 2004). Αξίζει όμως πριν από όλα να διαβάσουμε το περιεχόμενο της διαθήκης σε μετάφραση του πατριάρχου Ιεροσολύμων Νεκταρίου.

ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ αξίζουν και στο πανεπιστήμιο Κρήτης για την τιτάνια προσπάθεια που κάνει με το πρόγραμμα "Ανέμη", την ψηφιακή βιβλιοθήκη δηλαδή που κάνει διαθέσιμα τέτοια έργα όπως αυτό του Νεκταρίου ώστε να είναι προσβάσιμα σε κάθε ερευνητή.  
Πρέπει νά διευκρινίσουμε ότι ό πατριάρχης από υπερβολική θρησκολη­ψία αρνείται να άποδώση τήν έννοια τής λέ­ξης Έλλην στην αντίστοιχη Αραβική (Γιουνάν) και την μεταφράζει χριστιανός. Ό Μωάμεθ όμως ξεχωρίζει μέ σαφήνεια τις δυο έννοιες. Τούς Έλληνες τούς ονομάζει φυλή των Γιουνάν και τούς χριστιανούς γενεά των Ναζωραίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ:

«Τό παρόν γράμμα, επειδή ό θεός εστί μέ­γας και κυβερνήτης, ύστερον άφού ήλθον πά­ντες οι προφήται,
δια νά μή μείνη μαρτυρία αδικίας προς τον θεόν, δια τά προς ανθρώ­πους διδόμενα χαρίσματα έγραψεν ό Μωά­μεθ, ό υιός τού Άμπτουλάχ και απόστολος τοϋ θεού, ό θεωρός και επιμελητής τοϋ παντός κό­σμου προς όλους τοϋ έθνους του και τής θρη­σκείας του, ώς στερεόν και βέβαιον τάξιμον και ϋπόαχεσιν, διά τήν φυλήν τών Γ ιουνάν (Ελλήνων) και διά τήν γενεάν τών Ναζωραίων (χριστιανών) όπου και αν εύρίσκωνται, σιμά ή μακράν, ευγενείς νά ήναι ή δυσγενείς, ένδο­ξοι ή και άδοξοι λέγον ούτω.

»Α') "Οποιος άπό τό έθνος μου θέλει χαλά­σει τήν υπόσχεσιν και τον όρκον όπου είναι εις τήν παρούσαν συμφωνίαν, φθείρει τήν υπόσχεσιν τοϋ θεοϋ, και αρνείται τον όρκο του, και έναντι είτα εις τό πρόσταγμα του, αντι­στέκεται τής πίστεως του (μή γένοιτο θεέ) γί­νεται άξιος τοϋ αναθέματος, ή Βασιλεύς νά ήναι ό τοιούτος ή και πτωχός, και απλώς ειπείν όστις και αν ήναι.

»Β') Λοιπόν οπόταν τινάς άπό τους μονα­χούς περιηγητάς θέλει κατοίκηση εις κανένα όρος, ή κορυφήν, ή σπήλαιον, ή χωρίον και τό­πον οίκούμενον, ή περιγιάλι ή αμμουδιά ή εις μονοστήριον, ή έκκλησίαν και οίκον εύκτήριον, έγώ είμαι έν μέσω αυτών προστάτης και φύλαξ αύτονών και όλων τών πραγμάτων τους μέ τήν ιδίαν μου ψυχήν και μέ τήν βοήθειαν και προστασίαν μου, και μέ όλον μου τό έθνος-διατί αύτοι είναι μέρος μου και τιμή μου.

»Γ) "Ετι προστάζω και εμποδίζω τούς έμίνηδες νά μή γυρεύουσιν όπ' αυτούς χαράτσι, ή άλλα νέα δοσίματα ότι εις αυτούς βία και δυ­ναστεία δέν γίνεται.

»Δ') Τούς κριτάς τους, και ηγουμένους τους νά μήν τούς άλλάσση τινάς, άλλά νά μένουσι άμετάτρεπτοι.  
»Ε') Τούς περιηγητάς τους νά μήν τούς έμποδίζη τινάς άπό τήν περιήγησίν τους.

»ΣΤ') Άπό τά υπάρχοντα τών εκκλησιών τους κανένα νά μήν ήμπορή νά έξοδιασθή εις κτί-σιμον Μετζιτίου, ή άλλου τινός τόπου Μου­σουλμανικού.

»Ζ') "Οποιος θέλει κάμη κανένα από ταύτα, όπου όπηγόρευσα, άς ήξεύρη βέβαια πώς έλυ­σε τον όρισμόν τοϋ θεοϋ και έναντιώθη τοϋ Αποστόλου του.

»Η') "Ετι νά μή πληρώνουσι χαράτσι ο'ι Κριταί τους, και ηγούμενοι τους, και δούλοι τους, και μαθηταί τους, και άλλοι πώς υποτακτικοί ούτε νά πειράζωνται, ότι έγώ είμαι προστάτης αυτών όπου και αν εύρίσκωνται εις τήν γήν ή εις τήν θάλασσαν, εις Άνατολήν και Δύσιν, εις "Αρκτον και Μεσημβρίαν επειδή αυτοί και πά­ντα τά περί αυτούς είναι χρέος μου, και όρκος και παρακαταθήκη μου.

»Θ') Και άπό εκείνους όπού έν ησυχία όσκητεύουσιν εις τά όρη, νά μή πέρνουσι χαράτσι, ούτε δέκατον διά τά εισοδήματα τους- ούτε τινάς
μουσουλμάνος νά γίνεται σύντροφος μετ' αύτούς, επειδή και αύτοί άλλοι δέν εργά­ζονται μόνον τά προς τροφήν.  
»Ι΄) "Οταν φθόση έν εύθηνία ό καιρός τοϋ καρπού, νά τούς δίδουσιν εις κάθε έρπέτι ένα καυχι.

»ΙΑ') Ούτε εις τον καιρόν του πολέμου νά τους εύγάζουσι διά νά ευγουν ες τον πόλεμον, οϋτε νά τούς ζητοΟσι χαράτσι.

»ΙΒ') "Ετι άπό τους χριστιανούς ο'ι εντόπιοι και πλούσιοι όπου με πλούτο πραγματεύονται και είναι άξιοι διά χαράτσι νά μην πληρόνουσι άλλο παρά δώδεκα δραχμάς.

»ΙΓ) "Εξω άπό τό κεφαλοχάρατζον, άλλο νά μή τούς ζητούσι, κατά τό πρόσταγμα τού Θεού όπού λέγει. Μή ένοχλήται τούς σεβόμενους τά έκ τοϋ Θεού πεμφθέντα βιβλία, άλλά κατά τον άγαθώτερον τοϋ άγαθωτέρου τρόπον νά τούς άγαθοποιήσετε και μάλιστα με τούτους συναναστράφητε' και εκείνουςόπού τούς πειράζουσι (όποιοι και άν ήναι) νά τους έμποδίζητε.

»ΙΔ') Μία γυναίκα χριστιανή έάν ύπανδρευθή μέ έναν μουσουλμάνο νά κάνη τό θέ­λημα της γυναικός εκείνης και νά μή τήν έμποδίζη άπό τήν έκκλησίαν,και προσευχή της και ταίς συνήθειες της πίστεως της.

»ΙΕ') Τινάς νά μή τούς έμποδίζη εις τό νά άνακαινίζουσι τάς εκκλησίας τους.

»ΙΣΤ') Όστις θέλει κάμη τι παρά ταύτην τήν ύπόσχεσιν, ή νά πιστεύση τό εναντίον γίνεται βέβαια αποστάτης τοϋ Θεού, και τού Θεϊκοϋ Αποστόλου: Ότι τούτο είναι μία βοήθεια εις αυτούς κατά τάς υποσχέσεις τους.

»ΙΖ') Και εις αυτούς απάνω νά μήν σηκώνη τινάς άρματα, μάλιστα οι μουσουλμάνοι δι' αυτούς νά πολεμούσι.

»ΙΗ') Και διά τοϋτο προστάζω ούδεις άπό τό έθνος μου νά άποκοτήση νά κάμη τό εναντίον ταύτης της υποσχέσεως έως νά άφανισθη ό Κόσμος.  
Μάρτυρες

Άλής, υιός τοϋ Άμπιταλίπ- Ομάρ, υιός τοϋ Χατάβ' Άμπουντελντάρ, υιός τοϋ Αμπομπέρ' Άββάς, υιός τοϋ Άμτελμουταλίβ- Ζιβήρ, υιός τοϋ Άββάμ- Σαάτ, υιός τοϋ Μαάτ Θηβήτ, υιός τοϋ Νεφίς' Μπουχανιβέ, υιός τοϋ Αβίδ' Μοκαδέμ, υιός τοϋ Καρσή Άμπτιλαζίμ, υιός τοϋ Χα-σάν Άζίβ, υιός του Γιασίν Άμπομπέκερ, υιός τοϋ 'Αμπι κααφί' 'Οτμάν, υιός τοϋ Γαφάς' Αμπουλάχ, υιός τοϋ Μεσούτ Φαζέρ, υιός τοϋ 'Αββάς· Ταλάτ, υιός τοϋ 'ΑμπτουλάχΣαάτ, υιός τοϋ ΑββάτΖεήτ, υ'ιός τοϋ ΘαβίτΧασμέρ, υιός τοϋ Αβίδ' Χάτιθ, υιός τοϋ Θαβίτ- Άμπτουλάχ, υιός τοϋ Όμέρ.  
Τό παρόν έγραψε ό οδηγός και διάδοχος Αλής τοϋ Άμπιταλίπ, βάλλοντας τό χέρι του ό προφήτης είς τό Μεντζήτι τοϋ προφήτου (εν ω εϊη ειρήνη) τω δευτέρω χρόνω τής φυγής (Έγείρας 624 μ.Χ.) τήν τρίτη ήμερα τοϋ Μα-χαρέμ μηνός».

Οι λόγοι για τη συγγραφή αυτής της διαθήκης - διαταγής προστασίας ες αεί Ελλήνων και Χριστιανών, έχουν ορισμένες ιστορικές εξηγήσεις:

Α') Όταν ό Μωάμεθ έγινε δώδεκα ετών συ-νώδευσε τόν θείο του στήν Συρία, όπου φιλο­ξενήθηκε άπό κάποιον "Ελληνα μοναχό. Πολ­λοί εκείνη τήν εποχή πίστευαν ότι όσοι ήταν γνώστες τής Βίβλου γνώριζαν και τήν προφη­τική αποστολή τοϋ Μωάμεθ. Φημολογείται λοιπόν ότι μόλις ό καλόγηρος άντίκρυσε τό παιδί «άνεφώνησε ως άλλος Σαμουήλ ίδών τόν Δαβίδ: Ούτος έστι ό μέγας προφήτης!». Και συ­νεπαρμένος ψηλάφισε τήν ωμοπλάτη τοϋ νε­αρού Μωάμεθ, όπου βρήκε τήν σφραγίδα τής προφητείας. ("ΙΧΩΡ" No 16, σελ. 66).  
Εικάζεται λοιπόν ότι αυτός είναι ό ένας λό­γος συμπάθειας τοϋ γιου τής Έρημου προς τούς ορθοδόξους χριστιανούς, οί όποιοι κα­τάλαβαν άπό τήν άρχή τήν άξια τών προφη­τικών λόγων του.

Β') Ό άλλος, ό όποιος εκφράζει και τήν ευγνωμοσύνη τοϋ προφήτη προς τούς "Ελλη­νες, είναι ό έξης: ΟΊ «βοηθοί» (μαθητές) τοϋ Μωάμεθ άνεκάλυψαν ένα σχέδιο δολοφονίας τοϋ προφήτη έκ μέρους τών έχθρων του, γι' αυτό τόν πήραν εσπευσμένα κα'ι έφυγαν άπό τήν Μέκκα μέ κατεύθυνση τήν Μεδίνα. Ή επι­τυχία αυτής τής φυγής συνδέεται άμεσα μέ τήν επέμβαση ενός πλούσιου "Ελληνα, ό όποιος, προκειμένου νά πραγματοποιηθή ή έξοδος τοϋ Μωάμεθ άπό τήν Μεδίνα, προσέ­φερε αντάλλαγμα ολόκληρη τήν τεράστια πε­ριουσία του. Αυτόν τόν "Ελληνα ό προφήτης τόν ονομάζει "Πρώτο καρπό τής Ελλάδος". Ή φυγή τοϋ Μωάμεθ λέγεται Έγειρα και πραγ­ματοποιήθηκε στίς 20-24 Σεπτεμβρίου τοϋ 622 μ.Χ. ("ΙΧΩΡ" Νο 16, σελ. 70). Φαίνεται ότι τήν εποχή τής 'Εγείρας ό Σινάί'της ηγούμενος, αντιλαμβανόμενος έγκαιρα τήν αύξηση τής δύναμης τοϋ άσημου τότε Μωάμεθ κα'ι γνωρί­ζοντας ότι ή μονή τοϋ Σινά όπως κα'ι ή αξιό­λογη "Ελληνική εμπορική κοινότητα τής Πε-τραίας Αραβίας θά ήταν εκτεθειμένες στις δηώσεις τών Αράβων, έζήτησε κα'ι έλαβε άπό αυτόν τό υπέρ τής "Ελληνικής κοινότητας κα'ι τών ορθοδόξων μοναστηριών ευεργετικό διά­ταγμα. Ό Μωάμεθ, ευχαριστημένος κα'ι κολα­κευμένος άπό τήν "Ελληνική αναγνώριση τής αλήθειας τών λόγων του, όχι μόνον εξέδωσε τό διάταγμα, άλλά, όπως γράφει ό πατριάρχης "Ιεροσολύμων Νεκτάριος, «ήγάπα πολλά τό γέ­νος τών'Ελλήνων(Γιουνάν) παρά άλλο κανένα γένος, κα'ι πολλά έσπούδαζε νά φυλάττωνται άπείρακτοι έν ειρήνη- όθεν κα'ι δέν φαίνεται εις άλλο γράμμα νά βάλλη τό ϊδιόν του χέρι παρά εις αυτό όποΟ έδωκε τών χριστιανών» (Νέκταρ. Ίεροκ. Ίστορ., σελ. 275). Αρχικά οι προσπάθειες τοϋ Μωάμεθ επικεντρώθηκαν όχι στον προσηλυτισμό τών "Ελλήνων χριστιανών, άλλά στό νά μήν επικριθούν κα'ι πολεμηθούν οί προφητείες του και τό ύπό διαμόρφωση θρήσκευμα τοϋ Ισλάμ.

Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η αποκάλυψη θα ήταν η καλύτερη απάντηση στους Σουνίτες που γίνονται πειθήνια όργανα των βάρβαρων επιδιώξεων της Δύσης. Για τους Τούρκους, ας μην το συζητάμε. Εκεί η θρησκεία είναι αλα κάρτ και όταν γίνεται "ενοχλητική", επιστρατεύεται είτε ο Κεμάλ ή το "συνταγματικό δικαστήριο".

Ίσως λοιπόν κύριε Ραγκούση να έπρεπε οι μουσουλμάνοι που συρρέουν στη χώρα να διδάσκονται πρώτα αυτό το ιστορικό στοιχείο. Αλλά είπαμε, πρέπει να είναι άβουλοι και εχθρικοί για να υπηρετούν χωρίς ερωτήσεις τα κελεύσματα των βαρώνων - κατασκευαστών αλλά και του real estate της "αριστεράς" ρίχνοντας κατά το δοκούν τιμές περιοχών - φιλέτων που έπειτα άξαφνα γίνονται mall και lofts.  
Αναζητήστε οπωσδήποτε το ΙΧΩΡ, τεύχος 45 (Μάιος 2004) για να δείτε τα συνταρακτικά ιστορικά στοιχεία που παραθέτει ο Βασίλης Μισύρης σχετικά με τη διαθήκη, καθώς και άγνωστε πτυχές της συνεργασίας Ελλήνων - Μουσουλμάνων σε κοινούς πολέμους.  
Συμπληρώστε την έρευνα σας (όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει) με το προηγούμενο άρθρο μας που αναφέρεται στην διαστρέβλωση της Χριστιανικής θρησκείας προς όφελος των Δυτικών ιμπεριαλιστών:  

-http://olympia.gr/2009/12/19/christ-and-meat/

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ:ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 21 ΔΕΝ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ

Το μεγάλο παραμύθι είναι ότι οι ήρωες του 21 πολέμησαν υπέρ πίστεως και πατρίδας!!Οι Ήρωες του 21 πολέμησαν μόνο για την πατρίδα ,οι Οθωμανοί δεν πείραξαν την Θρησκεία των Ρωμιών αν ήθελαν κάτι τέτοιο θα το είχαν κάνει πολύ εύκολα και τώρα θα ήταν οι Ρωμιοι Μουσουλμάνοι!!Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι Οθωμανοί δεν γκρέμισαν ούτε μια Εβραιοχριστιανική εκκλησία!!Και πως να την γκρεμίσουν όταν ο Μωάμεθ λέει μέσα στο Κοράνι τα εξής:
alt

«Τό παρόν γράμμα, επειδή ό θεός εστί μέ­γας και κυβερνήτης, ύστερον άφού ήλθον πά­ντες οι προφήται,

δια νά μή μείνη μαρτυρία αδικίας προς τον θεόν, δια τά προς ανθρώ­πους διδόμενα χαρίσματα έγραψεν ό Μωά­μεθ, ό υιός τού Άμπτουλάχ και απόστολος τοϋ θεού, ό θεωρός και επιμελητής τοϋ παντός κό­σμου προς όλους τοϋ έθνους του και τής θρη­σκείας του, ώς στερεόν και βέβαιον τάξιμον και ϋπόαχεσιν, διά τήν φυλήν τών Γ ιουνάν (Ελλήνων) και διά τήν γενεάν τών Ναζωραίων (χριστιανών) όπου και αν εύρίσκωνται, σιμά ή μακράν, ευγενείς νά ήναι ή δυσγενείς, ένδο­ξοι ή και άδοξοι λέγον ούτω.

»Α') "Οποιος άπό τό έθνος μου θέλει χαλά­σει τήν υπόσχεσιν και τον όρκον όπου είναι εις τήν παρούσαν συμφωνίαν, φθείρει τήν υπόσχεσιν τοϋ θεοϋ, και αρνείται τον όρκο του, και έναντι είτα εις τό πρόσταγμα του, αντι­στέκεται τής πίστεως του (μή γένοιτο θεέ) γί­νεται άξιος τοϋ αναθέματος, ή Βασιλεύς νά ήναι ό τοιούτος ή και πτωχός, και απλώς ειπείν όστις και αν ήναι.

»Β') Λοιπόν οπόταν τινάς άπό τους μονα­χούς περιηγητάς θέλει κατοίκηση εις κανένα όρος, ή κορυφήν, ή σπήλαιον, ή χωρίον και τό­πον οίκούμενον, ή περιγιάλι ή αμμουδιά ή εις μονοστήριον, ή έκκλησίαν και οίκον εύκτήριον, έγώ είμαι έν μέσω αυτών προστάτης και φύλαξ αύτονών και όλων τών πραγμάτων τους μέ τήν ιδίαν μου ψυχήν και μέ τήν βοήθειαν και προστασίαν μου, και μέ όλον μου τό έθνος-διατί αύτοι είναι μέρος μου και τιμή μου.

»Γ) "Ετι προστάζω και εμποδίζω τούς έμίνηδες νά μή γυρεύουσιν όπ' αυτούς χαράτσι, ή άλλα νέα δοσίματα ότι εις αυτούς βία και δυ­ναστεία δέν γίνεται.

»Δ') Τούς κριτάς τους, και ηγουμένους τους νά μήν τούς άλλάσση τινάς, άλλά νά μένουσι άμετάτρεπτοι.  
»Ε') Τούς περιηγητάς τους νά μήν τούς έμποδίζη τινάς άπό τήν περιήγησίν τους.

»ΣΤ') Άπό τά υπάρχοντα τών εκκλησιών τους κανένα νά μήν ήμπορή νά έξοδιασθή εις κτί-σιμον Μετζιτίου, ή άλλου τινός τόπου Μου­σουλμανικού.

»Ζ') "Οποιος θέλει κάμη κανένα από ταύτα, όπου όπηγόρευσα, άς ήξεύρη βέβαια πώς έλυ­σε τον όρισμόν τοϋ θεοϋ και έναντιώθη τοϋ Αποστόλου του.

»Η') "Ετι νά μή πληρώνουσι χαράτσι ο'ι Κριταί τους, και ηγούμενοι τους, και δούλοι τους, και μαθηταί τους, και άλλοι πώς υποτακτικοί ούτε νά πειράζωνται, ότι έγώ είμαι προστάτης αυτών όπου και αν εύρίσκωνται εις τήν γήν ή εις τήν θάλασσαν, εις Άνατολήν και Δύσιν, εις "Αρκτον και Μεσημβρίαν επειδή αυτοί και πά­ντα τά περί αυτούς είναι χρέος μου, και όρκος και παρακαταθήκη μου.

»Θ') Και άπό εκείνους όπού έν ησυχία όσκητεύουσιν εις τά όρη, νά μή πέρνουσι χαράτσι, ούτε δέκατον διά τά εισοδήματα τους- ούτε τινάς
μουσουλμάνος νά γίνεται σύντροφος μετ' αύτούς, επειδή και αύτοί άλλοι δέν εργά­ζονται μόνον τά προς τροφήν.  
»Ι΄) "Οταν φθόση έν εύθηνία ό καιρός τοϋ καρπού, νά τούς δίδουσιν εις κάθε έρπέτι ένα καυχι.

»ΙΑ') Ούτε εις τον καιρόν του πολέμου νά τους εύγάζουσι διά νά ευγουν ες τον πόλεμον, οϋτε νά τούς ζητοΟσι χαράτσι.

»ΙΒ') "Ετι άπό τους χριστιανούς ο'ι εντόπιοι και πλούσιοι όπου με πλούτο πραγματεύονται και είναι άξιοι διά χαράτσι νά μην πληρόνουσι άλλο παρά δώδεκα δραχμάς.

»ΙΓ) "Εξω άπό τό κεφαλοχάρατζον, άλλο νά μή τούς ζητούσι, κατά τό πρόσταγμα τού Θεού όπού λέγει. Μή ένοχλήται τούς σεβόμενους τά έκ τοϋ Θεού πεμφθέντα βιβλία, άλλά κατά τον άγαθώτερον τοϋ άγαθωτέρου τρόπον νά τούς άγαθοποιήσετε και μάλιστα με τούτους συναναστράφητε' και εκείνουςόπού τούς πειράζουσι (όποιοι και άν ήναι) νά τους έμποδίζητε.

»ΙΔ') Μία γυναίκα χριστιανή έάν ύπανδρευθή μέ έναν μουσουλμάνο νά κάνη τό θέ­λημα της γυναικός εκείνης και νά μή τήν έμποδίζη άπό τήν έκκλησίαν,και προσευχή της και ταίς συνήθειες της πίστεως της.

»ΙΕ') Τινάς νά μή τούς έμποδίζη εις τό νά άνακαινίζουσι τάς εκκλησίας τους.

»ΙΣΤ') Όστις θέλει κάμη τι παρά ταύτην τήν ύπόσχεσιν, ή νά πιστεύση τό εναντίον γίνεται βέβαια αποστάτης τοϋ Θεού, και τού Θεϊκοϋ Αποστόλου: Ότι τούτο είναι μία βοήθεια εις αυτούς κατά τάς υποσχέσεις τους.

»ΙΖ') Και εις αυτούς απάνω νά μήν σηκώνη τινάς άρματα, μάλιστα οι μουσουλμάνοι δι' αυτούς νά πολεμούσι.

»ΙΗ') Και διά τοϋτο προστάζω ούδεις άπό τό έθνος μου νά άποκοτήση νά κάμη τό εναντίον ταύτης της υποσχέσεως έως νά άφανισθη ό Κόσμος.  
Μάρτυρες

Πώς παρουσιάζεται η Eλληνική Eπανάσταση του 1821 στα τουρκικά σχολικά βιβλία
Το κείμενο που ακολουθεί είναι μετάφραση του τουρκικού σχολικού εγχειριδίου (Emin Oktay, Tarih, Lise: III, έκδ. 1988, σσ. 237-240) και δείχνει τον τρόπο που διδάσκονται οι Τούρκοι την Ιστορία. 

Η πηγή του κειμένου είναι το πολιτιστικό περιοδικό «24 Γράμματα»

Η Ελληνική Επανάσταση και η ίδρυση του ελληνικού κράτους (1820-1829), κατά το τουρκικό εγχειρίδιο
Οι Έλληνες, οι οποίοι είχαν περισσότερα προνόμια απ' όλους τους χριστιανικούς λαούς που τελούσαν υπό οθωμανική κυριαρχία, ζούσαν κυρίως στην Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στα νησιά του Αιγαίου, στη Δυτική Μικρασία και στα παράλια της Προποντίδας και του Εύξεινου Πόντου, όπου ήταν εγκαταστημένοι σε πόλεις και κωμοπόλεις και ασχολούνταν με τις τέχνες και το εμπόριο και ιδιαίτερα με τη ναυτιλία.
Οι Έλληνες είχαν υποταχτεί οριστικά στο οθωμανικό κράτος επί Μωάμεθ του Πορθητή. Είχαν παραχωρηθεί τότε και σ' αυτούς, όπως και στους άλλους χριστιανούς, ελευθερίες ως προς τα θέματα θρησκείας και γλώσσας. Στην Πελοπόννησο μάλιστα και στα νησιά του Αιγαίου οι Έλληνες ζούσαν σχεδόν αυτόνομοι.
Οι Οθωμανοί θεωρούσαν ανώτερους τους Έλληνες από τους άλλους χριστιανούς και τους διόριζαν σε ορισμένες θέσεις και ιδιαίτερα σε θέσεις διερμηνέων. Ορισμένοι μάλιστα Έλληνες άρχοντες από το Φανάρι της Κωνσταντινουπόλεως προωθούνταν σε θέσεις ηγεμόνων της Βλαχίας και της Μολδαβίας.
Σε σχέση με τους άλλους χριστιανικούς λαούς οι Έλληνες ήταν πιο εύποροι και πιο φωτισμένοι. Οι σχέσεις που είχαν αναπτύξει με τη Ρωσία κατά τον 18ο αιώνα συντέλεσαν στη διάδοση εθνικοαπελευθερωτικών ιδεών μεταξύ τους. Στην πραγματικότητα οι Ρώσοι ήδη από την εποχή του Μεγάλου Πέτρου ξεσήκωναν τους Έλληνες σε κάθε ευκαιρία εναντίον του οθωμανικού κράτους. Όταν στη διάρκεια της εκστρατείας του 1768 ο ρωσικός στόλος είχε καταπλεύσει στην Πελοπόννησο, οι Έλληνες είχαν επαναστατήσει, αλλά η επανάσταση είχε κατασταλεί αμέσως. Στα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης τα ελληνικά πλοία υπό τουρκική σημαία κυκλοφορούσαν ελεύθερα παντού και μονοπώλησαν το εμπόριο της Μεσογείου. Έτσι πλούτισαν πολλοί Έλληνες που ζούσαν σε μεγάλες πόλεις της Ευρώπης (όπως η Μασσαλία, η Τεργέστη, η Οδησσός) και ίδρυσαν στην Ελλάδα πολλά σχολεία και διέδωσαν σ' όλους τους Έλληνες τις ιδέες της εθνικής ελευθερίας και ανεξαρτησίας. Τις ιδέες τις ενίσχυσε η Γαλλική Επανάσταση. Τέλος οι Έλληνες ίδρυσαν μια μυστική οργάνωση που στόχευε στην απόκτηση της ανεξαρτησίας τους και ονομαζόταν Εθνική Εταιρεία.
ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΟΤΙ ΤΟ 1821 ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ!!

ΠΙΣΤΗ.jpg
 ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ΓΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΞΑΝ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ!!ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΗΓΗΣΟΥΝ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΠΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΟ ΠΩΣ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 21 ΠΡΩΤΑ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΟΤΑΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΠΙ 400 ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΒΙΑΙΑ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ!! 

ΕΧΩ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ 400 ΧΡΟΝΙΑ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ΙΣΟΠΕΔΩΣΑΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!!ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΤΟΝ ΕΚΑΝΑΝ ΤΖΑΜΙ!!ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΒΑΛΑΝ ΧΕΡΙ ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ ΗΤΑΝ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ!!ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ??ΜΗΠΩΣ ΗΤΑΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΚΑΙ Η ΙΔΙΑ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ ΑΠΛΟΧΕΡΑ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΡΑΣΟΦΟΡΟΙ??ΜΗΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΩΑΜΕΘ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΙΡΑΞΟΥΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΟΥΣ??ΜΗΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΕΡΑΤΕΙΟΥ ΣΤΟ ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΙΜΝΙΟΥ??ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ Ο ΑΝΘΕΛΛΗΝΑΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ??ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ΔΕΝ ΣΕΒΑΣΤΗΚΑΝ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΙΟΥΔΑΪΚΗ ΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!!ΔΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ!!

ΚΚΚ.png
ΕΠΙΜΕΝΩ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΓΙΑΤΙ ΧΑΣΑΤΕ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΜΟΥ ΤΗ ΦΩΝΗ ΣΑΣ??? 

Τι έχετε να πείτε ιουδαιοχριστιανοί  τώρα μήπως είναι ψέματα??Το ιερατείο ήταν στο πλευρό των Τούρκων και ενάντια στην Ελληνική επανάσταση του 1821  εκτελώντας την διαταγή του αφέντη τους  ΙΗΣΟΥ!!!Γιατί οι Οθωμανοί κατακτητές δεν άλλαξαν βίαια την θρησκεία των Χριστιανών όπως έκαναν αυτοί με την Πατρώα Θρησκεία των Ελλήνων??Γιατί άφησαν ελεύθερους τους χριστιανούς να ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα??Αντίθετα συνεργάστηκαν στενά μαζί τους και μην ξεχνάμε ότι το Άθλιο Όρος έγινε ο προμαχώνας του Οθωμανού κατακτητή!!Κατά τον ανθέλληνα Κοσμά ο Ναζωραίος μας έστειλε τους Οθωμανούς για να μας τιμωρήσει!!Γιατί τι έκαναν οι Έλληνες  της τότε εποχής??Μήπως ήθελαν επιστροφή στον Ελληνικό πολιτισμό και στην Πατρώα Θρησκεία??ΛΕΩ ΕΓΩ ΤΩΡΑ?? 

O Agios Kosmas Didason

 ΔΙΔΑΧΗ Γ'; 
--------

Η δουλεία του Γένους

Τριακόσιους χρόνους μετά την Ανάστασιν του Χριστού μας έστειλεν ο Θεός τον άγιον Κωνσταντίνον και εστερέωσε βασίλειον χριστιανικόν· και το είχαν χριστιανοί το βασίλειον 1150 χρόνους. Ύστερον το εσήκωσεν ο Θεός από τούς χριστιανούς και έφερε τον Τούρκον και του το έδωσε δια ιδικόν μας καλόν, και το έχει ο Τούρκος 320 χρόνους. Και διατί έφερεν ο Θεός τον Τούρκον και δεν έφερεν άλλο γένος; Δια ιδικόν μας συμφέρον· διότι τα άλλα έθνη θα μας έβλαπτον εις την πίστιν, ο δε Τούρκος άσπρα άμα του δώσης κάμνεις ο,τι θέλεις!!!ΤΙ ΤΟΥ ΔΩΣΑΤΕ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ???ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ???ΤΕΛΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ  Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΦΕΡΕ  ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΚΑΙ Η ΜΑΝΑ ΤΟΥ ......"ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ" ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣΕ!!ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ!  


Η ΜΕΓΑΛΗ ΞΕΦΤΙΛΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ!!ΤΙ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 21!!ΦΤΥΣΤΕ ΤΗΝ

alt
ΣΑΣ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΙ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΨΕΥΤΟΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΟΜΜΑ!!ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΤΟ ΚΚΕ!!ΤΟ ΚΚΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΞΕΣΠΑ Ο ΕΡΓΑΤΗΣ!!Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΞΕΣΠΑ Ο ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΤΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ!!ΤΟ ΚΑΚΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΓΚΛΩΒΙΣΤΗΚΑΝ ΠΟΛΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΕΣΑΝ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΨΕΥΤΟΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ!!ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΩΣ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΟΓΚΑΣΤΡΙ ΜΙΑ ΕΒΡΑΙΑΣ!!!ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΕΣ ΚΑΜΙΑ ΕΒΡΑΙΑ ΔΕΝ ΠΟΛΕΜΗΣΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 21 ΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ!!Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΥΣΟΒΟΥΛΑ!!ΑΛΛΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΛΑΜΟΓΙΑ!

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και του Ελληνικού Έθνους

Η 25η Μαρτίου είναι μια ξεχωριστή και ιδιαί­τερη ημέρα, κατά την οποία το Έθνος μας έχει διπλή γιορτή.

Για την Ορθοδοξία είναι μέρα χαράς και αγαλ­λίασης αφού γιορτάζει τον Ευαγγελισμό της Θε­οτόκου. Είναι η πρώτη Δεσποτική αλλά ταυτό­χρονα και Θεομητορική γιορτή. Ευαγγελία εί­ναι το χαρμόσυνο μήνυμα της θείας ενσάρκωσης που δόθηκε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ στην Θεοτόκο. Η άσπιλη σύλληψη του Χριστού, σύμ­φωνα με τους Πατέρες της Εκκλησίας, ήταν απα­ραίτητη, διότι σε αντίθετη περίπτωση ο Χριστός θα έπαιρνε την τραυματισμένη από την αμαρτία ανθρώπινη φύση και θα κληρονομούσε το προ­πατορικό αμάρτημα. Κατά συνέπεια θα είχε ο Ίδιος ανάγκη σωτηρίας και δεν θα μπορούσε να σώσει τον κόσμο. Με την υπερφυσική Του σύλλη­ψη η ανθρώπινη φύση αναδημιουργείται.

Αυτή την ευλογημένη ημέρα διάλεξαν οι ένδο­ξοι πρόγονοί μας, όχι τυχαία, για να εορτάζουν την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως. Αυτή η ημέρα στάθηκε η αφετηρία της Εθνικής μας παλιγγενεσίας και ο ευαγγελισμός του Έθνους μας. Ταυτόχρονα με την σωτηρία του ανθρωπί­νου γένους, διακηρύττεται και η σωτηρία του γέ­νους των Ελλήνων. Οι Έλληνες πολεμιστές δί­νουν τον όρκο «Ελευθερία ή θάνατος»! Η Πανα­γία μας τίθεται προστάτιδα της εθνεγερσίας και η Εκκλησία συμμετέχει σ' αυτήν με κάθε δυνατό τρόπο.

Χιλιάδες Έλληνες έχυσαν το αίμα τους, μέχρι να φύγει το βαθύ και ζοφερό σκοτάδι της δουλείας και να ανατείλει η χρυσή αυγή της Ελευθερίας του Γέ­νους μας. Οι πρόγονοί μας πολέμησαν με συνέ­πεια και γενναιότητα, χωρίς συμβιβασμό: «Καλύτε­ρα μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά σαράντα χρό­νια σκλαβιά και φυλακή», και κατόρθωσαν έξω α­πό κάθε λογική, το ακατόρθωτο. Ένας μικρός αριθμητικά λαός, στο πνεύμα όμως τεράστιος, νί­κησε τις υπεράριθμες βάρβαρες ορδές του εχθρού.

Σήμερα, που η Ελλάδα μας περνάει δύσκολες στιγμές βιώνοντας μια άλλου τύπου κατοχή, πο­λιτικής και οικονομικής φύσεως, από ξένες δυνά­μεις, ας θυμηθούμε τους αγωνιστές του '21 και ας αντλήσουμε δύναμη από το παρελθόν μας, για να κρατήσουμε το Έθνος μας ζωντανό. Εκεί­νοι πολέμησαν "για του Χριστού την πίστη την αγία και της πατρίδος την ελευθερία". Κι εμείς, στηριζόμενοι στις ρίζες μας και στα διδάγματα του παρελθόντος, με την βοήθεια του Θεού, ας αγωνιστούμε για να σπάσουμε τα σύγχρονα δεσμά μας, γιατί «πατρός τε και μητρός και των άλ­λων προγόνων απάντων, τιμιώτερον εστίν η πατρίς».

ΙΟΥΣΤΙΝΗ Μ.Διαβάστε περισσότερα: http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/o-euaggelismos-ths-theotokou-kai-tou-ellhnikou-ethnous#ixzz43v4ZDYpj

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΤΟ 1821 ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΟ ΘΕΟΓΚΑΣΤΡΙ ΤΗΣ ΕΒΡΑΙΑΣ ΜΑΡΙΑΜ

ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΤΑ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ!!Η ΕΒΡΑΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΤΗΝ ΕΚ ΘΕΟΥ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΙΤΩΣΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΛΙΘΟΒΟΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΨΕΜΑ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗ ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΓΕΓΟΝΟΣ!!ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 21 ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΗΝ ΠΑΡΘΕΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΤΟ ΛΕΜΕ ΜΟΝΟ ΕΜΕΙΣ ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ!!ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ!!

Εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
Τρία σημαντικότατα γεγονότα στην ιστορία του κόσμου εορτάζει η Εκκλησία μας την 25η Μαρτίκου.

To ;πρώτο είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, τον οποίο εορτάζουμε με χαρά και αγάπη, αλλά και με δέος ενώπιον του μεγαλείου του γεγο­νότος αυτού, το οποίο ονομάζεται «κεφάλαιον» (δη­λαδή αρχή) της σωτηρίας μας.

Εννέα μήνες μετά τον Ευαγγελισμό πραγματο­ποιήθηκε και το δεύτερο από τα σημαντικότερα γε­γονότα, η κατά σάρκα Γέννηση του Κυρίου μας Ιη­σού Χρίστου. Κορυφή και ολοκλήρωση της σωτηρί­ας μας θα είναι η ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χρί­στου μετά από ένα φρικτό θάνατο πάνω στο Σταυρό.

Όχι μόνο μια φορά αλλά πολλές φορές φανερώ­θηκαν στους αγίους άγγελοι. Έξι μήνες πριν τον Ευ­αγγελισμό της Παναγίας Παρθένου Μαρίας στάλθη­κε ο αρχάγγελος Γαβριήλ στον ιερέα Ζαχαρία, ο οποίος υπηρετούσε στο ναό, για να του αναγγείλει, ότι απ' αυτόν θα γεννηθεί ο μεγαλύτερος μεταξύ των αν­θρώπων, ο Πρόδρομος του Κυρίου ο Ιωάννης. Και σήμερα ο ίδιος φέρνει το χαρμόσυνο άγγελμα στην Υπεραγία και άχραντο Παρθένο Μαρία, η οποία ζού­σε στο ταπεινό φτωχόσπιτο του ξυλουργού Ιωσήφ.

Ο διάλογος του με την Παναγία είναι τόσο άγι­ος και μεγαλειώδης που δεν τολμώ να τον περιγράψω με δικά μου λόγια αλλά πρέπει να τον επαναλά­βω με Ευαγγελικά λόγια.

Όταν μπήκε ο αρχάγγελος στο υπερώο, είπε:

«Χαίρε, κεχαριτωμένη ο Κύριος μετά σου· ευλο­γημένη συ εν γυναιξίν.

Η δε ιδούσα διεταράχθη επί τω λόγω αυτού, και διελογίζετο ποταπός είη ο ασπασμός ούτος, και είπεν ο άγγελος αύτη· μη φοβού, Μαριάμ- εύρες γαρ χάριν παρά τω Θεώ. και ιδού σύλληψη εν γαστρί και τέξη υιόν, και καλέσεις το άνομα αυτού Ιησούν. ούτος έσται μέγας και υιός υψίστου κληθήσεται, και δώσει αυτώ Κύριος ο Θεός τον θρόνον αυτού του πατρός αυτού, και βασιλεύσει επί τον οίκον Ιακώβ εις τους αιώνας, και της βασιλείας αυτού ουκ έσται τέλος.

Είπε δε Μαριάμ προς τον άγγελον πώς έσται μοι τούτο, επεί άνδρα ου γινώσκω; και αποκριθείς ο άγ­γελος είπεν αύτη· Πνεύμα άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσει σοι· διό και το γεννώμενον άγιον κληθήσεται υιός Θεού...

Είπε δε Μαριάμ· ιδού η δούλη Κυρίου· γένοιτο μοι κατά το ρήμα σου. και απήλθεν απ' αυτής ο άγ­γελος» (Λκ. 1, 28-3Cool.

Σας έχω πει πολλά τα προηγούμενα χρόνια γι' αυτόν το μοναδικό στην Ιστορία του κόσμου διάλογο. Αλλά τώρα θα σταθώ στα λόγια του Αρχαγγέλου:

«Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσει σοι διό και το γεννώμενον άγι­ον κληθήσεται υιός Θεού».

Κανείς ποτέ, από τη δημιουργία του κόσμου και μέχρι τη συντέλεια του, δεν γεννήθηκε και δεν θα γεννηθεί κατά τον τρόπο, κατά τον οποίο γεννήθη­κε ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Κανείς ποτέ δε γεννήθηκε χωρίς άνδρα. Κανείς δε γεννήθηκε και δε θα γεννηθεί με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος. Σε κανέναν ποτέ δεν κατοίκησε το Άγιο Πνεύ­μα με τέτοια ολοκληρωμένη πληρότητα, με την ο­ποία εγκατοίκησε στην Παναγία Παρθένο Μαρία. Κανέναν δεν επισκίασε η δύναμη του Υψίστου και τα μητρικά σπλάγχνα καμμίας γυναίκας δεν αγίασε, με τέτοια πληρότητα και δύναμη, όπως τα σπλάγχνα της Υπεραγίας Παρθένου Μαρίας.

Κρατήστε βαθειά στην καρδιά σας, αυτό που σας λέω για την πλήρη ενότητα του Πνεύματος του Θε­ού και της ανθρώπινης ουσίας της Μαρίας.

Η ψυχή και το πνεύμα του άνθρωπου έχουν την αρχή τους στο Πνεύμα του Θεού. To δεύτερο κεφά­λαιο της Παλαιάς Διαθήκης λέει, ότι έπλασε ο Θε­ός τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ, «χουν από της γης και ενεφύσησεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής» (Γέν. 2, 7).

Με το Πνεύμα του Θεού μόνο το πνεύμα του άν­θρωπου είναι δυνατόν να κοινωνεί, εφόσον από Ε­κείνον προέρχεται, όπως συμβαίνει και στην φύση, συγγενή δηλαδή μεταξύ τους πράγματα να έχουν πραγματική επικοινωνία.

Την δυνατότητα της αληθινής κοινωνίας με τον Θεό την διδαχθήκαμε από τον ίδιο τον Κύριο μας Ιησού Χριστό, ο οποίος λέει:

«Εάν τις αγαπά με, τον λόγον μου τηρήσει, και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρ' αύτω ποιήσομεν» (Ιω. 14, 23).

Αλλά και ο απόστολος Παύλος με κάποια έκ­πληξη ρωτάει τους χριστιανούς της Κορίνθου: «Ουκ οίδατε ότι ναός Θεού έστε και το Πνεύμα του Θεού οικεί εν υμίν;» (Α' Κορ. 3, 16).

Από τους βίους των αγίων γνωρίζουμε για μιά πραγματική κοινωνία με τον Θεό, που είχαν στη ζωή τους οι άγιοι του Θεού. Γνωρίζουμε ότι αυτοί υπήρξαν κατοικοιτήρια του Πνεύματος του Θεού. Αλλά ακόμα και αυτή η βαθειά κοινωνία τους με το Θεό δεν μπο­ρεί να συγκριθεί μ' εκείνη την ευλογημένη κατά­σταση, η οποία υπερβαίνει ακόμα και την κατάσταση των αγγέλων και των αρχαγγέλων, στην όποια βρέθη­κε η Υπεραγία Παρθένος Μαρία μετά την επέλευση του Αγίου Πνεύματος.

Αυτό δεν μπόρεσε, η καλύτερα, δεν ήθελε να α­ντιληφθεί ο κακότυχος εκείνος αιρετικός Νεστόριος, ο οποίος ισχυριζόταν ότι η Υπεραγία Θεοτόκος γέννησε έναν κοινό άνθρωπο Ιησού Χριστό, με τον οποίο αργότερα ενώθηκε ο Θεός, γι' αυτό και την Υπεραγία Παρθένο Μαρία την ονόμαζε Χριστοτόκο και όχι Θεοτόκο.

Αν, έστω και ελάχιστο, δίκαιο είχε ο Νεστόριος, τότε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός θα ήταν όχι ο Υιός του Θεού και Θεάνθρωπος αλλά ένας από τους πολλούς μεγάλους αγίους, οι οποίοι ονομάζο­νται αληθινοί ναοί και μονές του Πατρός και του Υιού για την απέραντη αγάπη τους στον Θεό και την τέλεια εφαρμογή στη ζωή τους των εντολών του Χριστού. Όπως βλέπετε ο Νεστόριος δικαίως ανα­θεματίστηκε από την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο.

Σ' αυτό το σημείο θα μπορούσα να τελειώσω τον εγκωμιαστικό μου λόγο προς τιμήν της μεγάλης αυτής εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Όμως δεν θέ­λω να προσπεράσω τα λόγια εκείνα του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, τα όποια μπαίνουν σε κάθε καθαρή καρδιά:

«Χαίρε, κεχαριτωμένη· ο Κύριος μετά σου».

Όλοι εσείς, που είστε ομόψυχοι με μένα, πέστε μου, μπορεί να υπάρχει ανώτερη και καθαρότερη χαρά από αυτή, που δίνει η αίσθηση ότι μαζί μας εί­ναι ο Κύριος! Ότι μας αγαπά, επειδή φυλάσσουμε τις εντολές Του και ότι θα έλθει μαζί με τον Άναρ­χο Πατέρα Του και θα κατοικήσει μαζί μας!

Της ανώτατης αυτής ευτυχίας και χαράς να μας αξιώσει ο Κύριος και Θεός μας Ιησούς Χριστός διά πρεσβειών της Υπεραγίας και Αχράντου Παρθένου Μαρίας! Αμήν.

- See more at: http://ekklisiaonline.gr/arxontariki/item/12884-logos-eis-ton-evaggelismo-tis-theotokou#sthash.Vm6Oc5qI.dpuf

ΣΤΙΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 21 ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΤΗΝ ΕΒΡΑΙΑ!!
Η ΕΒΡΑΙΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΤΗΣ ΕΒΡΑΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΧΒΕ-ΙΕΧΩΒΑ!! 
ΑΛΛΟ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ!!
 
http://3.bp.blogspot.com/-jZ5e9VfKEa0/TYwOGS3zOKI/AAAAAAAANM4/vpWFHSXpyxA/s1600/evaggelismos.jpg
384823~1.JPG

     Ζήτω το αφορισμένο 1821!


«...Οταν οι νεκροί μπορούν να γείρουν στο πλευρό τους και να κοιμηθούν δίχως παράπονο, ξέροντας πως δεν πήγε το αίμα τους του κάκου, είναι η Ειρήνη»

Γιάννης Ρίτσος

Δεν είναι μόνον οι ζωντανοί που ζητούν τη δικαίωσή τους, αλλά και οι νεκροί, τα γεγονότα και οι εποχές κραυγάζουν για αλήθεια, αναγνώριση και δικαίωση. Και εμείς ακόμη εμφυλιοπολεμούμε!

Πέρασαν πάνω από 185 χρόνια από την Επανάσταση του '21 και ακόμη και σήμερα μια σειρά από ήρωες και πρωταγωνιστές της εθνικής μας παλιγγενεσίας τούς βαραίνει ο αφορισμός του Γρηγορίου του Ε΄. Ο ίδιος αφορισμός βαραίνει και αυτήν την ίδια την Επανάσταση, την ανάσταση δηλαδή του Γένους.

Ο Κολοκοτρώνης, ο Υψηλάντης, ο Σούτσος, ο Ρήγας, ο Ανδρούτσος, ο Καραϊσκάκης, οι Σουλιώτες και μια πλειάδα ακόμη από επώνυμα και ανώνυμα παλικάρια περιμένουν καρτερικά κάτω από το χώμα την άρση του αφορισμού τους. Ο φοβερός αφορισμός ήταν ένα τρομακτικό όπλο, πολύ συνηθισμένο και αποτελεσματικό μέσο για να κρατηθούν οι Ελληνες, υποτελείς και ραγιάδες στους Τούρκους για 400 χρόνια. Οι απλοϊκοί άνθρωποι περισσότερο έτρεμαν τον αφορισμό και από τον ίδιον το θάνατο. Ακόμη κι αυτός, ο χαλκέντερος και πολύπαθος Κολοκοτρώνης δεν άντεξε τον αφορισμό του Γρηγορίου του Ε΄ στα 1806. Οταν τον επόμενο χρόνο, στα 1807 βρέθηκε κουρσάρος πλέον στη Χαλκιδική, έστειλε ένα μήνυμα στον εξόριστο τότε, από τον σουλτάνο, στο Αγιον Ορος, Γρηγόριο τον Ε΄ που του 'γραφε ότι εκείνος τον κατάντησε έτσι: «Εσύ μου 'γραψες την προδοσία στο χαρτί αλλά εγώ θα σου τη γράψω στο κούτελο». Η απάντηση του πρώην αλλά και μελλοντικού Πατριάρχη ήταν ότι όλα έγιναν «κατά θείαν παραχώρησιν»!

Ακόμη κι ο Κολοκοτρώνης δε γλίτωσε τον αφορισμό από τον Γρηγόριο τον Ε'
alt
Σκοπός του μικρού αυτού σημειώματος είναι να τιμήσει τον κατώτερο κλήρο, τον, τον Αθανάσιο Διάκο, τον Παπαφλέσσα και κάθε Παπαφλέσσα τοτινό και τωρινό και να επιτιμήσει τον Γρηγόριο τον Ε΄, τον Παλαιών Πατρών Γερμανό και γενικά τον ανώτερο κλήρο που συνεργάστηκαν με τους Τούρκους και έκαναν το παν να κρατηθούν οιΕλληνες υποτελείς και δούλοι των κατακτητών. Δεν πρέπει να λησμονούμε όμως και τους άξιους ποιμενάρχες όπως τον μητροπολίτη Λαρίσης καιπρωτομάρτυρα Δ. Σκυλόσοφο, τον ήρωα του Μεσολογγίου Επίσκοπο Ρωγών Ιωσήφ, τον Ανθιμο Γαζή και άλλους που δυστυχώς ήταν η εξαίρεση του κανόνα.
«Πλαστογράφοι και κιβδηλοποιοί»

Παρασιώπηση γεγονότων, συνειδητά ψέματα, διαστρέβλωση της αλήθειας και κατασκευασμένα γεγονότα συντέλεσαν, ώστε ακόμη και σήμερα να επικρατεί θολούρα και σύγχυση γύρω από πρόσωπα και γεγονότα. Για το ανύπαρκτο κρυφό σχολειό, έγραψα πριν 20 χρόνια ένα κείμενο που, μέρος του, λόγω του μεγέθους του, δημοσιεύτηκε στο «Ποντίκι» το 1987. Ακόμη και αυτός ο Αρχιεπίσκοπος κ. Χριστόδουλος σήκωσε, πριν μερικά χρόνια στη λαοσύναξη της Αθήνας για τις ταυτότητες, το ανύπαρκτο λάβαρο της Αγίας Λαύρας, που δήθεν σήκωσε ο Π.Π. Γερμανός κηρύσσοντας έτσι την Επανάσταση!

Εκεί κατέφυγαν αυτός και άλλοι προύχοντες «τεθορυβημένοι, τεταραγμένοικαι κατεπτοημένοι» μέχρι να καθησυχάσουν τα πράγματα. Κούνια που τους κούναγε!...

Εχει δίκιο ο Γιάννης Σκαρίμπας σαν γράφει ότι, «ούτε η πανούκλα, ούτε η χολέρα έκαναν τόσο κακό στην ανθρωπότητα όσο η ιστορία», εννοώντας βέβαια τους πλαστογράφους και κιβδηλοποιούς της ιστορίας τοτινούς και τωρινούς.

O,τι εγκλήματα διέπραξαν οι συνεργάτες των Γερμανών, οι ταγματασφαλίτες κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής την ίδια και χειρότερη προδοτική και εγκληματική συμπεριφορά είχαν και οι εθελόδουλοι κοτζαμπάσηδες.

Το παραμύθι ότι στην Αγία Λαύρα υψώθηκε δήθεν το λάβαρο του '21 και άρχισε η Επανάσταση, ο Miller τη θεωρεί «παράδοσιν ποιητικήν». Ο Φιλήμων την αποκαλεί «παχυλόν ψεύδος». Ο Σπυρίδων Τρικούπης γράφει: «Ψευδής είναι η εν την Ελλάδι επικρατούσα ιδέα ότι εν τη Μονή της Αγίας Λαύρας ανυψώθη κατά πρώτον η σημαία της Ελληνικής Επανάστασης». Τέλος, ο Finley υποστηρίζει: «Επικρατεί γενική γνώμη στην Ελλάδα ότι φθάνοντας στη Μονή της Αγίας Λαύρας οι προύχοντες και οι δεσποτάδες κηρύξανε την επανάσταση. Αυτό δεν είναι σωστό. Επιδιώκανε να καθησυχάσουνε τις υποψίες των Τούρκων στα Καλάβρυτα και στη Βοστίτσα».

Αν όντως είχε ανυψωθεί το περίφημο λάβαρο της επανάστασης αυτό θα το μνημόνευε στα απομνημονεύματά του, που έγραψε λίγα χρόνια αργότερα, ο Π.Π. Γερμανός. Αν είχε έστω και ίχνος αλήθειας το ευφάνταστο αυτό μύθευμα, τότε και μόνον αυτή η πράξη του Π.Π. Γερμανού θα ξέπλενε όλα του τα ανομήματα και θα τον συγχωρούσαμε για όλες τις αθλιότητες που μέχρι τότε και αργότερα διέπραξε στη ζωή του. Αντίθετα, για τον Λεωνίδα του '21, δηλαδή τον Παπαφλέσσα, γράφει με εμπάθεια και φανερή περιφρόνηση στα απομνημονεύματά του: «Γρηγόριος τις, Δικαίος λεγόμενος, αλιτήριος, απατεών,εξωλέστατος και ασυνείδητος περί μηδενός άλλου φροντίζων ειμή τίνι τρόπω να ερεθίσει την ταραχήν(βλέπε Επανάσταση) του έθνους διά να πλουτίσει εκ των αρπαγών».

Από έγγραφα του γενικού αρχείου του κράτους που έφερε στην επιφάνεια ο Ε. Πρωτοψάλτης, αποδεικνύεται ότι το 1851 γίνεται πρώτη φορά λόγος για το λάβαρο και σε καμία περίπτωση δε θα το σήκωνε ένας παρακοιμώμενος των Τούρκων, τουρκοχριστιανός και τουρκολάτρης όπως ο Π.Π. Γερμανός, ο οποίος μόνο σε ένα πεδίο διέπρεψε, αυτό της τοκογλυφίας. Δάνειζε με βαρύτατο επιτόκιο (15%) ακόμη και σε μοναστήρια και εκκλησίες της δικαιοδοσίας του. Τύφλα να 'χουν όλοι οι σύγχρονοι Γούκοι. Αν και βαθύπλουτος, το όνομά του απουσιάζει απ' όλους τους εράνους που έγιναν για την Επανάσταση.

Ολα αυτά τα ασύστολα ψεύδη και τερατουργηματικά μυθεύματα κατασκευάστηκαν πολύ αργότερα για έναν και μόνο λόγο. Ηθελαν να κλέψουν τη δόξα του λαού, που ξυπόλυτος και πεινασμένος, σήκωσε το γιαταγάνι και το καριοφίλι και ελευθέρωσε την πατρίδα. Ο ανώτατος κλήρος και οι «αυθορμήτωςυποκύψαντες στον τουρκικό ζυγό κοτζαμπάσηδες», κατέκλεψαν και διαμοίρασαν ό,τι οι αφορισμένοι ήρωες, επώνυμοι και ανώνυμοι, με το αίμα τους και τη ζωή τους ελευθέρωσαν.

Οι εθνικές γαίες, 7.000.000 περίπου στρέμματα και όλα τα κινητά πλούτη που άφησαν πίσω οι Τούρκοι, αντί να μοιραστούν στον εξαθλιωμένο και χειμαζόμενο λαό, τα σφετερίστηκαν ο ανώτατος κλήρος και οι απερίτμητοι Τούρκοι, όπως αποκαλούσε ο λαός τους κοτζαμπάσηδες. Ολοι αυτοί μπορεί να είχαν πλούτη, χωράφια και εξουσία αλλά τους έλειπε κάτι. Και αυτό ήταν η δόξα και η τιμή του λαού που απελευθέρωσε την πατρίδα. Ετσι, οι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί της εποχής εκείνης, που βρίσκονταν στα χέρια του ανώτατου κλήρου και των προυχόντων, όπως άλλωστε συνέβαινε πάντα και συμβαίνει ακόμη και σήμερα, άρχισαν να κατασκευάζουν γεγονότα και ανύπαρκτους ηρωισμούς του σιναφιού τους. Μ' αυτόν τον τρόπο γεννήθηκαν κρυφά σχολεία, λάβαρα της Αγίας Λαύρας και άλλα ψευδολογήματα, που μαζί με την απόκρυψη πραγματικών γεγονότων, μετέτρεψαν προδότες σε ήρωες και καθιέρωσαν ως ηρωικά γεγονόταμυθοπλασίες ευφάνταστων απατεώνων. Το εθνικοαπελευθερωτικό μέρος της Επανάστασης πέτυχε αλλά το κοινωνικό της σκέλος απέτυχε παταγωδώς. Η αγροτιά, ο λαός δηλαδή συνέχισε να παραμένει νηστικός, άκληρος, ρακένδυτος και ανέστιος.

Τα γεγονότα τούς διαψεύδουν

Οποιος έχει διαβάσει το χυδαίο και κατάπτυστο κείμενο του αφορισμού της Επανάστασης που υπέγραψε ο Γρηγόριος ο Ε΄ και 22 ακόμη Μητροπολίτες, αρρώστησε από αηδία και φρίκη. Ακόμη και σήμερα, όχι μόνον επιχειρείται από πολλούς να δικαιολογηθεί με αστεία επιχειρήματα η φρικιαστική ενέργεια του αφορισμού της Επανάστασης, που ράγιζε και πέτρες ακόμη, αλλά και γίνεται προσπάθεια να εμφανισθεί ο Γρηγόριος ο Ε΄ ως δήθεν ο αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας. Τα γεγονότα όμως, καθώς και οι πρωταγωνιστές της Επανάστασης τους διαψεύδουν.

Το 1805, όταν οι Αγγλοι απειλούσαν την Κωνσταντινούπολη, ο Γρηγόριος ο Ε΄ όχι μόνο μίσθωσε 3.000 εργάτες, αλλά και, όπως γράφει ο Mendelson, «μετέσχε μετά ζήλου των οχυρωματικών εργασιών,ορύσσων ο ίδιος ιδίοις χερσίν ώστε να επισύρει και αυτού του Σουλτάνου την ευμενή προσοχή».

Παραμονές της Επανάστασης, ο Υψηλάντης έγραψε στους φιλικούς στην Κωνσταντινούπολη: «Προς τούτους μη δώσετε πίστιν, μήτε εις τον αγιώτατον, ασκητικώτατον και φιλογενέστατον καλόγηρον (τονΠατριάρχην), ούτε εις τους στενούς φίλους αυτού».

Επίσης, ο Κολοκοτρώνης, όχι μόνον έστειλε από τη Χαλκιδική την παραπάνω επιστολή στον Γρηγόριο τον Ε΄, αλλά και το 1833, σε ομιλία του σε φοιτητές στην Πνύκα, αναφέρθηκε με πικρία και απέχθεια σ' αυτόν.

Ο ανώτερος κλήρος και το μακρύ φοροεισπρακτικό χέρι της τουρκικής διοίκησης, «τεθορυβημένοι,τεταραγμένοι και κατεπτοημένοι» έκαναν το παν για να μην εκραγεί η Επανάσταση. Και όταν αυτή άναψε για καλά σύρθηκαν και εκείνοι εκόντες άκοντες. Αν ήταν δε στο χέρι τους, ακόμη θα είμασταν σκλάβοι στους Τούρκους. Στην προσπάθειά τους να καταπνίξουν την Επανάσταση, έξαρχοι του Πατριαρχείουπεριέτρεχαν την τουρκοκρατούμενη Ελλάδα και κάθε Κυριακή αφόριζαν στις εκκλησίες αλλά και στα τζαμιά κάθε έναν που σήκωνε το γιαταγάνι και το τουφέκι εναντίον των Τούρκων και με γελοία φληναφήματα, όπως: «... Ας μην χάσωμεν διά μίαν ψευδήν και ανύπαρκτον τάχα ελευθερίαν του παρόντος βίου, τας αμαράντους στεφάνους αιωνίου μακαριότητας» ή «... Ελευθερία εν τω ουρανώ και υποταγή επί της γης», κρατούσαν τον λαό ραγιά και υποτελή των Τούρκων.

Ενας άλλος δεσπότης, ο Πορφύριος της Αρτας, όχι μόνον αφόρισε τους Σουλιώτες αλλά στρατολόγησε και 500 αγρότες, τους όπλισε και τους έστειλε να πολεμήσουν εναντίον των Σουλιωτών. Ο δε μητροπολίτης Πάργας Ιγνάτιος απειλούσε με αφορισμό τους Αρτινούς εάν προσέτρεχαν σε βοήθεια των Σουλιωτών.

Μετά από όλα αυτά, απορεί κανείς πώς πέτυχε η Επανάσταση, η οποία ήταν έργο, με πρωτεργάτη τη Φιλική Εταιρεία και εθνεγέρτη τον Παπαφλέσσα, μονάχα του ΛΑΟΥ που ο Π.Π. Γερμανός αποκαλούσε «χυδαίο, απαίδευτο, άπειρο, φτωχό, ποταπό, που ...κατήντησε εις αχαλίνωτον ενθουσιασμόν».

Εχοντας υπ' όψιν όλα τα παραπάνω, αλλά και μύριες άλλες αθλιότητες και προδοσίες του ανώτατου κλήρου και των μισητών κοτζαμπάσηδων, των χριστιανών πασάδων, όπως ήταν πιο γνωστοί, ο «Σύλλογος Ελλήνων Επιστημόνων Σουηδίας» απέστειλε τον Μάρτιο του 1982 υπόμνημα στον τότε πρωθυπουργό, Ανδρέα Παπανδρέου, και τον καλούσε να ενεργήσει τα δέοντα ώστε η Εκκλησία της Ελλάδος να άρει τον αφορισμό της Επανάστασης του '21 και να ζητήσει συγγνώμη από τους αφορισμένους μυστακοφόρους του αγώνα.

Το υπόμνημα αυτό δεν έφτασε ποτέ στα χέρια του πρωθυπουργού, όπως μας διαβεβαίωσε μερικά χρόνια μετά ο ίδιος αλλά και η διευθύντρια του γραφείου του κα Αγγέλα Κοκκόλα.

Απ' ό,τι διαφαίνεται οι αφορισμένοι του αγώνα, για πολλά χρόνια δυστυχώς ακόμη, θα περιμένουν ανειρήνευτοι τη δικαίωσή τους.

Ζήτω ο «αλιτήριος, ο απατεών, ο εξωλέστατος και ο ασυνείδητος» Παπαφλέσσας!

Ζήτω τα αφορισμένα μυστακοφόρα παλικάρια του '21!

Ζήτω «ο χυδαίος, ο απαίδευτος, ο άπειρος, ο φτωχός, ο ποταπός λαός ...που κατήντησε εις αχαλίνωτονενθουσιασμόν»!!! 


ΒΙΒΛΟΣ: ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ "ΘΕΟΥ" ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΕΘΝΗ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ!!!

alt

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑΒΕ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΕΘΝΗ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ!! ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ κεφ.ζ!!ΣΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΚΑΤΙ ΑΥΤΟ??                                                                                                                                                                            Όταν Κύριος ο Θεός σου σε φέρη εις την γην, εις την οποίαν υπάγεις διά να κληρονομήσης αυτήν, και εκδιώξη έθνη πολλά απ' έμπροσθέν σου, τους Χετταίους και τους Γεργεσαίους και τους Αμορραίους και τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους και τους Ευαίους και τους Ιεβουσαίους, επτά έθνη μεγαλήτερα και δυνατώτερά σου· 

2 και όταν Κύριος ο Θεός σου παραδώση αυτούς έμπροσθέν σου, θέλεις πατάξει αυτούς· κατά κράτος θέλεις εξολοθρεύσει αυτούς· δεν θέλεις κάμει συνθήκην μετ' αυτών ουδέ θέλεις δείξει έλεος προς αυτούς· 
3 ουδέ θέλεις συμπενθερεύσει μετ' αυτών· την θυγατέρα σου δεν θέλεις δώσει εις τον υιόν αυτού ουδέ την θυγατέρα αυτού θέλεις λάβει εις τον υιόν σου· 
4 διότι θέλουσιν αποπλανήσει τους υιούς σου απ' εμού και θέλουσι λατρεύει άλλους θεούς· και θέλει εξαφθή η οργή του Κυρίου εναντίον σας και πάραυτα θέλει σε εξολοθρεύσει. 
5 Αλλ' ούτω θέλετε κάμει προς αυτούς· τους βωμούς αυτών θέλετε καταστρέψει και τα αγάλματα αυτών θέλετε συντρίψει και τα άλση αυτών θέλετε κατακόψει και τα γλυπτά αυτών θέλετε καύσει εν πυρί· 
6 επειδή συ είσαι λαός άγιος εις Κύριον τον Θεόν σου· σε εξέλεξε Κύριος ο Θεός σου διά να ήσαι εις αυτόν λαός εκλεκτός, παρά πάντας τους λαούς τους επί του προσώπου της γης. 
7 Δεν προετίμησεν εσάς Κύριος ουδέ εξέλεξεν εσάς, διότι είσθε πολυπληθέστεροι παρά πάντα τα έθνη· επειδή σεις είσθε οι πλέον ολιγάριθμοι παρά πάντα τα έθνη· 
8 αλλ' επειδή ο Κύριος σας ηγάπησε και διά να φυλάξη τον όρκον, τον οποίον ώμοσε προς τους πατέρας σας, σας εξήγαγεν ο Κύριος εν χειρί κραταιά και σας ελύτρωσεν εκ του οίκου της δουλείας, εκ χειρός Φαραώ, βασιλέως Αιγύπτου. 
9 Γνώρισον λοιπόν, ότι Κύριος ο Θεός σου αυτός είναι ο Θεός, ο Θεός ο πιστός, ο φυλάττων την διαθήκην και το έλεος προς τους αγαπώντας αυτόν και φυλάττοντας τας εντολάς αυτού, εις χιλίας γενεάς· 
10 και ανταποδίδων κατά πρόσωπον αυτών εις τους μισούντας αυτόν, διά να εξολοθρεύση αυτούς· δεν θέλει βραδύνει εις τον μισούντα αυτόν· θέλει κάμει εις αυτόν την ανταπόδοσιν κατά πρόσωπον αυτού. 
11 Φύλαττε λοιπόν τας εντολάς και τα διατάγματα και τας κρίσεις, τας οποίας εγώ σε προστάζω σήμερον διά να κάμνης αυτάς. 
12 Και εάν ακούητε τας κρίσεις ταύτας και φυλάττητε και εκτελήτε αυτάς, θέλει φυλάξει Κύριος ο Θεός σου εις σε την διαθήκην και το έλεος, τα οποία ώμοσε προς τους πατέρας σου· 
13 και θέλει σε αγαπήσει και σε ευλογήσει και σε πληθύνει, και θέλει ευλογήσει τον καρπόν της κοιλίας σου και τον καρπόν της γης σου, τον σίτόν σου και τον οίνόν σου και το έλαιόν σου, τας αγέλας των βοών σου και τα ποίμνια των προβάτων σου, εν τη γη την οποίαν ώμοσε προς τους πατέρας σου να δώση εις σε. 
14 Θέλεις είσθαι ευλογημένος υπέρ πάντα τα έθνη· άγονος ή στείρα δεν θέλει είσθαι εις σε ή εις τα κτήνη σου. 
15 Και θέλει αφαιρέσει ο Κύριος από σου πάσαν ασθένειαν και δεν θέλει βάλει επί σε ουδεμίαν των κακών νόσων της Αιγύπτου, τας οποίας γνωρίζεις· αλλά θέλει βάλει αυτάς επί πάντας τους μισούντάς σε. 
16 Και θέλεις εξολοθρεύσει πάντα τα έθνη, τα οποία Κύριος ο Θεός σου θέλει παραδώσει εις σέ· ο οφθαλμός σου δεν θέλει σπλαγχνισθή δι' αυτούς· ουδέ θέλεις λατρεύσει τους θεούς αυτών· διότι τούτο θέλει είσθαι παγίς εις σε. 
17 Εάν δε είπης εν τη καρδία σου, Τα έθνη ταύτα είναι πλέον πολυάριθμα παρ' εμέ· πως δύναμαι να εκδιώξω αυτά; 
18 Μη φοβηθής αυτούς· ενθυμού καλώς τι έκαμε Κύριος ο Θεός σου εις τον Φαραώ και εις πάσαν την Αίγυπτον· 
19 τους πειρασμούς τους μεγάλους τους οποίους είδον οι οφθαλμοί σου, και τα σημεία και τα τέρατα και την κραταιάν χείρα και τον εξηπλωμένον βραχίονα, με τα οποία Κύριος ο Θεός σου σε εξήγαγεν· ούτω θέλει κάμει Κύριος ο Θεός σου εις πάντα τα έθνη, το οποία συ φοβείσαι. 
20 Και προσέτι τας σφήκας Κύριος ο Θεός σου θέλει αποστείλει εις αυτούς, εωσού εξολοθρευθώσιν όσοι εναπελείφθησαν και εκρύπτοντο από προσώπου σου. 
21 Δεν θέλεις τρομάξει από προσώπου αυτών· διότι Κύριος ο Θεός σου είναι εν μέσω σου, Θεός μέγας και φοβερός. 
22 Και θέλει εξαλείψει Κύριος ο Θεός σου τα έθνη εκείνα απ' έμπροσθέν σου ολίγον κατ' ολίγον· δεν δύναται να αφανίσης αυτούς πάραυτα, διά να μη πληθυνθώσιν εναντίον σου τα θηρία του αγρού. 
23 Αλλά Κύριος ο Θεός σου θέλει παραδώσει αυτούς έμπροσθέν σου και θέλει φθείρει αυτούς εν φθορά μεγάλη, εωσού εξολοθρευθώσι. 
24 Και θέλει παραδώσει εις την χείρα σου τους βασιλείς αυτών, και θέλεις εξαλείψει το όνομα αυτών υποκάτωθεν του ουρανού· ουδείς θέλει δυνηθή να σταθή έμπροσθέν σου, εωσού εξολοθρεύσης αυτούς. 
25 Τα γλυπτά των θεών αυτών θέλετε καύσει εν πυρί· δεν θέλεις επιθυμήσει το αργύριον ή το χρυσίον το επ' αυτών, ουδέ θέλεις λάβει αυτό εις σεαυτόν διά να μη παγιδευθής εις αυτό· διότι είναι βδέλυγμα εις Κύριον τον Θεόν σου. 
26 Και δεν θέλεις φέρει βδέλυγμα εις τον οίκόν σου, διά να μη γείνης ανάθεμα ως αυτό· θέλεις αποστραφεί αυτό διόλου και θέλεις βδελυχθή αυτό διόλου· διότι είναι ανάθεμα. 
 

 Ο ΠΑΪΣΙΟΣ ΗΤΑΝ ΣΑΤΑΝΙΣΤΗΣ & ΜΑΣΟΝΟΣ!!Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΝ ΑΦΟΡΙΣΕ!!ΣΗΜΕΡΑ ΑΓΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

altΕλεεινό και φρικαλέο βίντεο παρουσιάζει τον Γέροντα Παϊσιο ως σατανιστή! (ΒΙΝΤΕΟ)


Ένα αποκαλυπτικό βίντεο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο εις βάρος του Γέροντος Παϊσίου, που  αναφέρει μεταξύ άλλων πως ανήκε στο τάγμα των "Ναϊτών" και τελούσε τελετές μαύρης μαγείας για αυτό αφορίστηκε!!!Πόσοι άραγε γνωρίζουν ότι ο Παΐσιος είχε αφοριστεί από την Εβραιορθοδοξη εκκλησία!!
Ο Γέροντας Παΐσιος δεν ήταν στα καλά του είχε δηλώσει παλαιότερα ο Μητροπολίτης Θεοδόσιος !!! 

image001
Γέρων Παΐσιος - Αρσένιος Εζνεπίδης
«Παΐσιος, όνομα φερόμενο εκ της Εκκλησίας»
Ξεκίνησε ως μοναχός εις το Άγιο Όρος, μυημένος εις τα μυστήρια του τάγματος « Ναϊτών» ή αλλιώς «Opus Dei», που στην Ελλάδα έχει κύρια έδρα το Άγιο Όρος. Αργότερον μετετέθη εις την Αρχιεπισκοπή Κύπρου.
Το κτίριο των «Ναϊτών» βρίσκεται και σε άλλη τοποθεσία, στο Σταυροβούνι. Λειτουργεί δε, ένα πολύ μικρό μέρος για το κοινό, εις το οποίο επιτρέπονται μόνο άντρες.
Ο Παΐσιος μετά λίγων χρόνων, από τη μονή Κύκκου εισήλθε στη μονή Σταυροβουνίου. Μετά πολλών χρόνων και εις σχετικά μεγάλη ηλικία, αφορίστηκε και εκδιώχθηκε από τη μονή και από την ίδια την Εκκλησία, ως αιρετικός.
Η Εκκλησία έθεσε ως κύριο λόγο για αυτή την πράξη της, το ότι ο Παΐσιος τελούσε σατανικές τελετές, όπως δε, μαρτυρούσε μυστικά που αφορούσαν τα ευαγγέλια της Εκκλησίας, μα και τελετές όπου μόνο εις ιερούς ναούς της Εκκλησίας τελούνται. Βάσει όλων αυτών, ο Παΐσιος εξορίστηκε από την Κύπρο και κατέφυγε στην Ελλάδα, όπου ζούσε ως ερημίτης. Πριν το θάνατό του λέγεται πως είχε τρελαθεί.
Ο Παΐσιος ουδέποτε έγραψε κάτι. Υπάρχουν όμως αρκετές μαρτυρίες πως όντως, στην αρχή ασκούσε τελετές της Εκκλησίας, και μετά αυτών σατανικές τελετές. Ερωτηθείς εκ του δικαστηρίου της Εκκλησίας εις Κύπρο, γιατί ασκούσε μαύρη μαγεία, απάντησε πως δεν έκανε τίποτα άλλο από το να ασκεί τελετές της Εκκλησίας βάσει των ευαγγελίων αυτής, όπως κάνει και η ίδια η Εκκλησία.
Λόγω του ότι το θέμα Παΐσιος έγινε ευρέως γνωστό στο κόσμο και ίσως να εξέθετε σοβαρά την Εκκλησία, θέλησαν να δημιουργήσουν έναν άλλο νέο και διαφορετικό Παΐσιο, ο οποίος θα ήτο ευπρεπής και άγιος της Εκκλησίας. Και φυσικά αυτό έπραξαν. Μέσα από διανομή φυλλαδίων και βιβλίων, ο αφορισμένος και εκδιωγμένος από την Εκκλησία σατανιστής Παΐσιος, έγινε ο «Γέροντας Σοφός Παΐσιος, Άγιος άνθρωπος της Εκκλησίας».
alt

Η χρησιμοποίηση του «Παΐσιου» από την Εκκλησία έγινε με καλό σχεδιασμό και με έντεχνο τρόπο, ξεκινώντας από έκδοση φυλλαδίων ως και έκδοση βιβλίων, χρησιμοποιώντας άβουλους μιαρούς ανθέλληνες ( Λιακόπουλο, Α. Γεωργιάδη, κ.α. ) και άτομα μασονικών στοών που συνεργάζονται στενά με την Ναΐτικη (μασονική) στοά της Εκκλησίας, με το αζημίωτο φυσικά. Πλήρως διαδεδομένο εις τους Έλληνες είναι το βιβλίο «Προφητείες Γέροντα Παΐσιου». Λέτε αυτός ο σατανιστής και αφορισμένος από την Εκκλησία να ήτο προφήτης; Κάθε άλλο παρά προφήτης ήταν. Ο ψευτοεπονομαζόμενος «Παΐσιος» είχε υποπέσει σε μέγα λάθος, που δεν ήτο άλλο από το να μαρτυρήσει, εκτός των σατανικών τελετών που ετελούντο από την Εκκλησία, και διάφορα σκοτεινά σχέδια αυτής όπως:
α) Τα σχέδια του τάγματος «Ναϊτών» ή αλλιώς Εκκλησία. Ο αφορισμένος και σατανιστής κατά την Εκκλησία Παϊσιος, με την παρουσία του εις το κοινωνικό σύνολο, αλλά και σε συζητήσεις που διεξήγαγε με πολίτες, μαρτυρούσε τι έπραττε και τι πράττει η Εκκλησία. Όλες οι μαρτυρίες ήτο γύρω από ξεπουλήματα της Ελλάδος, για κερδοσκοπίες, για συνεργασίες με Εβραίους και Τούρκους, κ.α. Συνήθιζε να τους αποκαλεί δαίμονες, τάγματα του σατανά και του διαβόλου.
β) Αμοιβές και συνεργασίες με οργανώσεις εκτός Εκκλησίας. Τινός πραγμάτων, συνεργασίες με Δωδεκαθεϊστές, Ορφικούς, Τέκτονες, Ιεχωβάδες, Εκκλησία του Θεού και πλήθος άλλων.
Η καθ' όλα ανθελληνική μιαρή μαριονέτα της Τεκτονικής Εκκλησίας (για όσους δεν γνωρίζουν, «Χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία Α.Ε.»), ονομάζεται Λιακόπουλος, ο οποίος μέσα από ύβρεις και βλασφημίες προς τους Έλλην Πελασγούς και τους Έψιλον ΕΥ, προσπαθεί να περνά προπαγανδιστικά μηνύματα της «Εκκλησίας» και των Εβραίων Μογγόλων Ρώς ή Ρωσία. Μέσω αυτών με πλάνη θέλει να πείσει τους Έλλην (ιδίως την νεολαία) πως οι Μογγόλοι ονόματι «Ρώς» είναι η άρια φυλή και ο σωτήρας των Έλλην. Πριν πολλά χρόνια το είχε προσπαθήσει και η Εκκλησία, θέτοντας αυτούς τους Μογγόλους (=Ρωσία) ως άρια φυλή, ή αλλιώς το «Ξανθό Γένος / Φυλή», κοινώς καθάριο Εβραϊκό γένος. Ο μιαρός Λιακόπουλος που από ό,τι δείχνει έχει αρκετό ταλέντο στο να πουλά ως κοινός Γύφτος βιβλία της Εκκλησία και των Τεκτόνων, καλό θα ήταν να κάνει καριέρα στο να πουλά κιλίμια χαλιά με το Ντάτσουν. Κρίμα να χαραμιστεί τέτοιο "ταλέντο"!!


image002 image003

Μονή Κύκκου, Κύπρος

Στην Κύπρο ενεδρεύει το τάγμα «Ναϊτών» εις δύο τοποθεσίες, η πρώτη και κύρια είναι η αποκαλούμενη μονή του Κύκκου, η οποία λειτουργεί και ως μονή για το κοινό.

image004 image005

Μονή Σταυροβουνίου, Κύπρος
ΠΗΓΗ....http://www.omada-epsilon.com/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=167


ΠΛΑΤΩΝ: ΔΙΑΣ-ΖΕΥΣ Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΠΟΥΒΑΣΙΛΕΥΕΙ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ!!ΚΑΛΗΜΕΡΑΑΑΑΑ ΕΛΛΗΝΕΣ

Δ24.jpg
«Ο Ζευς, θεός των θεών, που βασιλεύει με νόμους»[1]   

(Πλάτων, Κριτίας, 121.b.7 - 121.b.Cool   
(Πίνδαρος, αποσπάσματα, 169)

  1. Ο νόμος του Θεού, θεϊκός νόμος. Αυτός τοποθετήθηκε από το νου, εντός των εν-νοήσεων των λογικών ψυχών, για τη σωτηρία τους και τον ανακαλύπτουν οι λογικές ψυχές μέσα από την αλήθεια των εσωτερικών τους συλλήψεων. Αυτό το νόμο, των αγνούς οι ακάθαρτες και άφρονες ψυχές, διότι εκπέμπει τη λάμψη του μέσα από τη φρόνηση και την απάθεια. Είναι ανώτερος από τη τύχη και ισχυρότερος από όλες τις μορφές δυνάμεως. Τον γνωρίζει μόνο ο νους, που τον αναζητά συνεχώς και τον βρίσκει αποτυπωμένο στον εαυτό του, παίρνοντας από αυτόν (το νόμο) τη τροφή για τη ψυχή του σαν να επρόκειτο για το σώμα του. Μιας και σώμα του νου είναι η λογική ψυχή, την οποία τη τρέφει ο νους, που μέσω του οικείου του φωτός οδηγεί στην αναγνώριση και παραδοχή των εννοιών εντός της λογικής ψυχής, τις οποίες αποτύπωσε και χάραξε σε αυτή σύμφωνα με τη αλήθεια του θείου νόμο.
  1. Ο νόμος της θνητής φύσεως. Ο νόμος αυτός διαρθρώθηκε από τον θείο νόμο και προσδιορίζει την έκταση των αναγκών του σώματος υποδεικνύοντας τι είναι απαραίτητο για αυτές τις ανάγκες και επικρίνει την έφεση προς τα μάταια και περιττά. Αυτός ο νόμος, παραβιάζεται από εκείνους που ζουν με κενές δοξασίες, διότι ούτοι διακατέχονται από υπερβολική φιλοσωματία.
  1. Ο θετός νόμος των εθνών και των πόλεων [το νομικό δίκαιο όπως ονομάζεται σήμερα] είναι μία κατά συνθήκη διάταξη των σχέσεων μεταξύ κοινωνιών, πόλεων, εθνών και λαών, στη βάση της γενικής ομολογίας των θεσπισμένων κανόνων. Υποτάσσεται στη σκοπιμότητα, καθώς διατυπώνεται με διαφορετικούς κατά καιρούς τρόπους, ανάλογα με τη δύναμη της κυρίαρχης εξουσίας. Τιμωρεί αυτόν που συλλαμβάνεται ως παραβάτης αλλά δεν μπορεί να αγγίξει ούτε όποιον καταφέρνει να ξεφύγει αλλά ούτε και τις προαιρέσεις των ανθρώπων. Ο συγκεκριμένος νόμος έχει θεσπιστεί για χάρη των ανθρώπων που ζουν με μέτρο, όχι για να μην αδικούν αλλά για να μην αδικούνται.
(Ιεροκλής, Υπόμνημα εις τα Πυθαγορικά Χρυσά Έπη, 1.10 - 1.13)   
(Ιεροκλής, Υπόμνημα εις τα Πυθαγορικά Χρυσά Έπη, 1.16)   
(Πρόκλος, Εις τας Πολιτείας Πλάτωνος Υπόμνημα, 1.68 - 1.69)   
(Ιεροκλής, Υπόμνημα εις τα Πυθαγορικά Χρυσά Έπη, 1.17.3 - 1.19.7)   
(Πρόκλος, Εις τον Πλάτωνος πρώτον Αλκιβιάδην, 83.8 - 83.16)

«Νόμος, ο βασιλεύς όλων των θνητών και των αθανάτων»[2]   

Νόμος, εκ του ρήματος νέμω, που σημαίνει διαμοιράζω[3]. Ο νόμος, διακρίνεται σε 3 κεντρικές κατηγορίες, συμφώνως με τον Πορφύριο[4].

Από αυτές τις 3 κεντρικές κατηγορίες, θα επιδιώξουμε να βαδίσουμε στο νοερό μονοπάτι που μας οδηγεί στον θείο Νόμο. Έχοντας, λοιπόν, αυτά κατά νου, ας ξεκινήσουμε απ' τα Πυθαγορικά Χρυσά έπη (1ος στίχος) όπου λέει:

«Πρώτα τίμα τους αθάνατους θεούς, όπως έχουν οριστεί από τον νόμο»[5]

Επεξηγώντας, ο Ιεροκλής στο υπόμνημά του για τα Πυθαγορικά Χρυσά έπη, ποιος είναι αυτός ο Νόμος, αναφέρει[6]:

«Νόμος είναι ο δημιουργικός νους και η θεϊκή βούληση η οποία παράγει αιωνίως τα πάντα και τα διατηρεί για πάντα. Έννομη τάξη είναι αυτή που εισήχθη στους αθάνατους θεούς από τον πατέρα και δημιουργό του σύμπαντος και κάνει ανάμεσά τους άλλους πρώτους και άλλους δεύτερους. Γιατί, αν και έλαβαν την κορυφή του λογικού κόσμου ως συνόλου, όμως διαφοροποιούνται μεταξύ τους και κάποιοι είναι πιο θεϊκοί από άλλους. Ένδειξη της ανωτερότητας και της κατωτερότητάς τους ως προς την ουσία τους είναι η σειρά των ουρανίων σφαιρών, που καθεμία έλαβε τη θέση της ανάλογα με την ουσία και τη δύναμή της, ώστε ο νόμος να στηρίζεται στην ουσία τους και η σειρά να είναι σύμφυτη με την αξία τους. Γιατί δεν έλαβαν υπόσταση όπως να ΄ναι και κατόπιν διακρίθηκαν, αλλά ήρθαν στην ύπαρξη με τάξη, αποτελώντας διαφορετικά μέρη μέσα στον ουρανό σαν μέσα σε έναν ζωντανό οργανισμό και διατηρώντας την τακτοποιημένη σχέση που έχουν μεταξύ τους κατά την διαφοροποίησή τους ως προς το είδος και κατά την ταυτόχρονη συνάφειά τους, ώστε να μην μπορεί ποτέ να νοηθεί κάποια ανταλλαγή της θέσης τους, εκτός και αν συνοδεύεται με καταστροφή του σύμπαντος, η οποία είναι αδύνατον να συμβεί, όσο το πρώτο αίτιό τους είναι εντελώς αμετάβλητο και αμετάτρεπτο και έχει την ουσία του ίδια με την ενέργεια του και την αγαθότητα όχι ως κάτι επίκτητο αλλά αυθυπόστατη και λόγω αυτής οδηγεί τα πάντα προς το Ευ Είναι.»   

Καθώς και:

«Ποιός είναι ο νόμος και η τιμή που τον ακολουθεί; Ας πούμε πάλι ότι ο νόμος είναι η αμετάτρεπτη και δημιουργική ενέργεια του θεού, η οποία γεννά και τακτοποιεί αιωνίως και αμετάβλητα τα θεϊκά γένη, ενώ η τιμή που συμφωνεί με τον νόμο είναι η γνώση της ουσίας όσων τιμώνται και η κατά το δυνατόν εξομοίωση μαζί της.» [7]   

Η νομοθετική τέχνη, η τέχνη του νομοθέτη, έχει ως ενέργεια την θέσπιση νόμων ώστε η εκάστοτε πολιτεία να είναι στην άριστη μορφή της. Ο νομοθέτης, του σύμπαντος, είναι ο μέγιστος Ζευς, μιας και «ο νομοθέτης είναι το ανάλογο του δημιουργού Δία»[8]. Επίσης, ο νομοθέτης είναι και ο άριστος πολιτικός αφού «ο νομοθέτης παραδίδει το άριστο πολίτευμα αποβλέποντας στον καθολικό κόσμο»[9] και για αυτό αναφέρει ο Πρόκλος ότι:

«πολιτικός εντός του σύμπαντος είναι ο μεγάλος υμνούμενος Ζευς, στον οποίο, όπως λέει ο Πλάτων, βρίσκεται η πολιτική τέχνη. Και συνεργός του στη σύνολη τάξη του σύμπαντος, τόσο στις οξείες όσο και στις βαρείες κινήσεις, στις βραχύτερες ή στις μακρότερες περιφορές, δεν είναι άλλος από τον Απόλλωνα, τον ποιητή των μιμημάτων που διαθέτουν αρμονία και ρυθμό.»   

Εφόσον λοιπόν, πολιτικός νομοθέτης του σύμπαντος είναι ο μεγάλος Ζευς, τότε, ως νόμο ορίζουμε τη θεϊκή δημιουργική βούληση του Διός, αφού όπως αναφέραμε παραπάνω «Νόμος είναι ο δημιουργικός νους και η θεϊκή βούληση η οποία παράγει αιωνίως τα πάντα και τα διατηρεί για πάντα».

Παρατηρώντας, το αρχικό χωρίου του Ιεροκλή, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μία παρομοίωση του κόσμου εν γένει ως ζωντανό οργανισμό, ο οποίος κόσμος-οργανισμός, για να λειτουργεί ορθώς χρειάζεται τους Νόμους. Ο συσχετισμός του κόσμου/σύμπαν ως οργανισμός ζωντανός και δη κατ' αναλογίαν του ανθρωπίνου, μας τον παραθέτει και ο Πλούταρχος, λέγοντας[10]: «Καθώς επικρατεί το σύμφωνα με το Λόγο, οι (αστέρες) σαν φωτοφόρα μάτια στο πρόσωπο του (σύμ)παντος δεμένοι περιπολούν, ενώ ο ήλιος, που λειτουργεί ως καρδιά, διοχετεύει από τον ίδιο και διασκορπίζει θερμότητα και φως σαν να ήταν αίμα και πνεύμα, ενώ τη γη και τη θάλασσα χρησιμοποιεί κατά φύση ο Κόσμος για όσα το ζωντανό πλάσμα χρησιμοποιεί τη κοιλιά και τη κύστη. Η σελήνη, που βρίσκεται μεταξύ ηλίου και γης, όπως το ήπαρ μεταξύ καρδιάς και κοιλιάς ή κάποιο άλλο μαλακά σπλάχνο, διοχετεύει προς τα εδώ τη ζέστη από ψηλά και στέλνει προς τα επάνω τις αναθυμιάσεις που βγαίνουν από εδώ, αφού τις κάνει μόνη της πιο λεπτές μέσω ενός είδους ζυμώσεως και καθάρσεως»

Το σύμπαν, λοιπόν, ως ένας ζωντανός οργανισμός, για να λειτουργήσει σωστά χρειάζεται τους νόμους, δηλαδή την δημιουργική Δίια βούληση. Εφόσον , λοιπόν, υπάρχει νόμος (=βούληση Διός) υπάρχει και δημιουργία, τάξη και αμεταβλητότητα και εφόσον υπάρχουν αυτά, υπάρχει αρμονία και ρυθμός, και όλα οδηγούν προς το Ευ Είναι. Δηλαδή, το Ευ Είναι (Ευδαιμονία) του Κόσμου/Σύμπαντος, δημιουργείται και υπάρχει λόγο του Θείου Νόμου (Βούληση του Διός). Αυτή η ευδαιμονία από το σύμπαν, εισέρχεται και εντός της ανθρώπινης ψυχής, όντας μέρος Κοσμικής Ψυχής, και ο Θείος Νόμος, προοδεύει (ύφεση λειτουργίας) στον νόμο της ψυχής, όπου με βάση αυτόν, όπως θα δείξουμε παρακάτω, η ανθρώπινη ψυχή, και όταν λέμε ανθρώπινη εννοούμε τη λογική πάντα, καθίσταται ευδαίμων.

Είδαμε ότι βάση νόμου έχουμε δημιουργία, τάξη, αμεταβλητότητα και έτσι οδηγούμαστε στην ευδαιμονία. Χωρίς νόμο αντίθετα, θα έχουμε καταστροφή, αταξία, μεταβλητότητα και πορεία προς την κακοδαιμονία. Μυθολογικά, αυτό φαίνεται από τη διαμάχη του Διός με τον Τυφώνα. Η λύση, λοιπόν, είναι να μιμηθεί η ανθρώπινη ψυχή τον συμπαντικό οργανισμό-πολιτεία και να εγκαταστήσει το νόμο εντός της.

Η ευδαιμονία κατακτάται από τον άνθρωπο, όταν εκείνος προσβλέπει στην αλήθεια, όπου ηγείται όλων των αγαθών[11]. Για να το πετύχει αυτό, οφείλει να αποδίδει ορθώς τιμές προς τους Θεούς, διότι έτσι γίνεται αληθινός πιστός.[12] Και πώς θα καταφέρει ο άνθρωπος να τιμά ορθώς τους Θεούς;

Η απάντηση έρχεται για στόματος Ιεροκλή, και λέγει[13]:

«Γιατί, όπως λένε οι Πυθαγόρειοι, θα τιμήσεις άριστα τον θεό, αν εξομοιώσεις τη σκέψη σου με το θεόΩ και όποιος τιμά τον θεό σαν ο θεός να χρειάζεται κάτι, αυτός ασυναίσθητα έχει θεωρήσει ότι ο εαυτός του είναι ανώτερος από τον θεό. Και η πολυτέλεια των προσφορών δεν αποτελεί τιμή προς τον θεό, αν δεν προσφερθεί με θεοσεβή σκέψη. Γιατί οι προσφορές και οι θυσίες των ανόητων είναι τροφή για την φωτιά, και τα αφιερώματα είναι δώρα προς τους ιερόσυλους, ενώ η θεοσεβής σκέψη που είναι διαρκώς σταθερή μας συνδέει με τον θεόΩ γιατί είναι ανάγκη το όμοιο να πηγαίνει στο όμοιο, γι΄αυτό και μόνο ο σοφός λέγεται ιερέας, μόνο αυτός θεάρεστος, μόνο αυτός ότι ξέρει να προσεύχεται. Γιατί ξέρει να τιμά μόνο εκείνος που δεν συγχέει την αξία όσως τιμώνται και που πριν απ΄όλα προσφέρει τον εαυτό του σαν θυσία και μετατρέπει την ψυχή του σε θεϊκό άγαλμα και κάνει τον νου του ναό για την αποδοχή του θεϊκού φωτός. Γιατί τι παρόμοιο θα προσφέρεις από τα συνηθισμένα υλικά, το οποίο θα το κάνεις άγαλμα ταιριαστό στον θεό ή δώρο που να μπορεί να ενωθεί μαζί του; Αυτά, λοιπόν, είναι ανάγκη να συμβαίνουν στη λογική ψυχή που καθάρθηκε. Γιατί, όπως λένε οι ίδιοι άντρες, ο θεός δεν έχει πάνω στη γη τόπο καταλληλότερο από την καθαρή ψυχή. Και ο Πύθιος [ο Απόλλων] συμφωνεί λέγοντας: "Με τους ευσεβείς βροτούς χαίρομαι τόσο, όσο με τον Όλυμπο"».

Είναι φανερό, πλέον, ότι για να τιμήσουμε τους θεούς, πρέπει να εγκαταστήσουμε το νόμο στη ψυχή μας. Νόμο ο οποίος θα μας ενώσει με τα θεία καθώς θα μας κάνει ευδαίμονες. Ως νόμο (δημιουργική ενέργεια), μια ανθρώπινη ψυχή που βρίσκεται σε λήθη, θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει το λογικό της μέρος σε συμφωνία με φρόνηση, που αυτή η κατάσταση ονομάζεται από τον Πλάτωνα[14], ομοίωσις και φυγή. Η ιεραρχική δομή των τριών μερών της ψυχής (λογικό, θυμοειδές, επιθυμητικό) που θα επιφέρει την εμφάνιση του ψυχικού πλέον νόμου, είναι: Ηγέτης προς το όλον, το λογικό. Ηγέτης, προς το επιθυμητικό, το θυμοειδές που διακατέχεται από ανδρεία και σωφροσύνη και τέλος το επιθυμητικό να διακατέχεται πλήρως από σωφροσύνη. Τότε η σύνδεση της ψυχής μας με τον νου θα πραγματοποιηθεί. Και αναφερόμαστε στο νου της ψυχής διότι όπως στο σύμπαν/κόσμο ο δημιουργικός νους και η βούλησή του είναι ο Νόμος, έτσι και στη ψυχή, ο νους και η βούλησή του, θα είναι ο ψυχικός νόμος, ο οποίος αρέσκεται στο να κρύβεται και να φανερώνεται μόνο στους καθάριους και ευδαίμονες βροτούς, που μυθολογικά αναφέρονται και ως μέροπες. Καθώς, όπως λέει και ο Πρόκλος[15], «ο νους δεν επιδεικνύει πάντοτε τον εαυτό του στις ψυχές, αλλά όταν αποσυνθέσουν τον πολύ όχλο(πάθη) που έρχεται από τον κόσμο της γένεσης εκ των υστέρων και συνδέεται μαζί τους».

Ως, αναφέραμε παραπάνω, ο Ζευς, ως πολιτικός νομοθέτης του σύμπαντος/κόσμου, έχει για συνεργό του, τον Απόλλωνα. Ο Απόλλων, όμως συνδέεται άμεσα με τον Διόνυσο, ο οποίος Διόνυσος συνδέεται με τον εντός μας, νου. Το νου δηλαδή που προείπαμε.

«Μου φαίνεται, μάλιστα, ότι, όπως ο Ορφέας θέτει επικεφαλής του βασιλιά Διονύσου τη μονάδα του Απόλλωνα, η οποία τον αποτρέπει από την πρόοδο προς το τιτανικό πλήθος και από την απομάκρυνσή του από τον βασιλικό θρόνο και τον φρουρεί αγνό και αμόλυντο μέσα στην ένωση, έτσι και ο δαίμων του Σωκράτη τον οδηγεί στο νοητικό ύψος και τον κρατά μακριά από τις συναναστροφές με τους πολλούς. Διότι ο δαίμων είναι αντίστοιχος προς τον Απόλλωνα, όντας ακόλουθος του, και ο λόγος του Σωκράτη αντίστοιχος προς τον Διόνυσο, αφού ο εντός μας νους είναι γέννημα της δύναμης του θεού τούτου.»[16]   

Με βάσει τα όσα έχουμε αναφέρει, με τις αναλύσεις που παρουσιάζονται εδώ: Σώμα, ψυχή, Νους (Δαίμων) και Η άνοδος της ψυχής στον Πρώτο Θεό (1Α) καθώς και το Ορφικό Απόσπασμα[17] όπου ο Ζευς, ο Άιδης, ο Ήλιος και ο Διόνυσος αναφέρονται ως ένας θεός, συμπεραίνουμε ότι ο εντός μας νους είναι δημιούργημα του Ήλιου ή ακόμα καλύτερα, η απορροή φωτός του Απόλλωνα φτάνει σε εμάς διά μέσω του Ηλίου, εντός του νου μας.

 Μεταβαίνοντας από τον Θείο Νόμο και τον ψυχικό, στην διαβάθμιση του θετού νόμου, θα ανατρέξουμε στο Πλατωνικό έργο «Νόμοι», διότι τα Πλατωνικά κείμενα, ουσιαστικά είναι κείμενα μυήσεως[18].

Στο συγκεκριμένο, λοιπόν, έργο τα πρόσωπα του διαλόγου είναι τρία. Ο Αθηναίος ξένος, ο Κνώσιος Κλεινίας και ο Λακεδαιμόνιος Μέγιλλος. Ο διάλογος εξελίσσεται στην Κρήτη, από την Κνωσό έως το Ιδαίον άντρο και το ναό του Διός. Τα πρόσωπα του διαλόγου δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς επίσης και η διαδρομή που ακολουθούν οι τρείς τους, αναζητώντας τους ιδανικούς νόμους για την πολιτεία των Μαγνήτων που θα πραγματοποιήσει ο Κλεινίας.

Όπως αναφέρει ο Όμηρος, καθώς επίσης και ο Πλάτων στο παρόν έργο, ο Μίνωας κάθε εννέα χρόνια ακολουθούσε την ίδια διαδρομή για να πάρει από τον πατέρα του Δία τους νόμους που του έφτιαχνε για τις πόλεις[19]. Η ταύτιση αυτή μας παραπέμπει να εξάγουμε το συμπέρασμα ότι οι νόμοι που "δημιουργεί" ο Αθηναίος σε συμφωνία με τον Κλεινία και τον Μέγιλλο, δεν είναι κάτι άλλο, παρά οι Νόμοι του ίδιου του Διός. Στο παρόν έργο, λοιπόν, περιγράφονται οι νόμοι που χρειάζεται μια πολιτεία για να καταστεί ευδαίμων και να έρθει σε επαφή με τα θεία.

Σχετικά με τα πρόσωπα του διαλόγου, τώρα, ο Κλεινίας είναι Κνώσιος και ως τοπικό θεό θεραπεύει τον Δία ενώ ο Μέγιλλος από τη Σπάρτη τον Απόλλωνα. Ο Αθηναίος ξένος ως τοπική θεά θεραπεύει την Αθηνά και εκτός αυτού φαίνεται να ανήκει στη βαθμίδα της, καθώς ο Κλεινίας του λέει ότι[20] «δεν ήθελα να σε ονομάσω κάτοικο της Αττικής, (αττικό δηλαδή) γιατί μου φαίνεται ότι είσαι άξιος να ονομάζεσαι με την επωνυμία της θεάς». Αυτό δηλώνει ότι η ενοποιητική δύναμη της θεάς και η σοφία απορρέουν σε αυτόν. Έτσι ο Αθηναίος, χάρη στη φρόνηση του, "δημιουργεί" και προτείνει νόμους και το πως θα εφαρμοστούν αυτοί, ενώ ο Κλεινίας και ο Μέγιλλος ως ,τρόπο τινά, εκπρόσωποι του Δία και του Απόλλωνα ή ανήκοντας στην βαθμίδα των αντίστοιχων θεών, συμφωνούν στην εφαρμογή και λειτουργία των νόμων.

Σε σχέση τώρα ψυχών, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τον Αθηναίο και ως ερωτικό, διότι συνάγει και συνδέει το ανώτερο με το κατώτερο. «Πραγματικά, το αντικείμενο του έρωτα κατέχει την πρώτη βαθμίδα και το υποκείμενο την τρίτη, ενώ το ενδιάμεσο των δύο το συμπληρώνει ο έρως συνάγοντας και συνδέοντας αμοιβαία το αντικείμενο και το υποκείμενο της επιθυμίας, και πληροί το κατώτερο με στοιχεία από το ανώτερο, ενώ στην περιοχή των νοητών και απόκρυφων θεών ενοποιεί τον νοητό νου με το πρωταρχικό και απόκρυφο κάλλος στη βάση μιας ανώτερης ζωής της νοήσεως»[21].

Εν κατακλείδι, η δημιουργία, η τάξη και η αμεταβλητότητα της "συμπαντικής πολιτείας", εκδηλώνεται στον τόπο της γένεσης μέσω του Αθηναίου, ενώ ο Κλεινίας βρίσκεται εκεί για να αποδεχτεί και να υλοποιήσει τους Νόμους του Δία. Όπως ο Ζευς είναι ο πολιτικός του σύμπαντος και συνεργός του στη σύνολη τάξη είναι ο Απόλλωνας, έτσι και εδώ διαπιστώνουμε ότι πολιτικός είναι ο Κλεινίας στη νέα αυτή πόλη, ενώ συνεργός φαίνεται να είναι ο Μέγιλλος, καθώς σε όλο το έργο παίρνει πολύ λίγες φορές τον λόγο, και αυτόν συνήθως για να συμφωνήσει και να συνταχτεί με τον Αθηναίο και τον Κλεινία. Δηλαδή, έχουμε τη τριάδα Ζευς-Αθηνά-Απόλλων σε αντιστοιχία των Κλεινία-Αθηναίου Ξένου-Μέγιλλου. Έτσι, λοιπόν, η πολιτεία των Μαγνήτων, βασίζεται στους Δίιους Νόμους, έχοντας ως συνεργατική αρμονία την Απολλώνια Αρμονία, μέσω της Αθηναϊκής Νοήσεως.

Συγγραφεύς: Μπρικές Α. Δημήτριος (Φιλόνικος


ΕΙΔΟΜΕΝΗ:ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ!!ΕΣΠΑΣΑΝ ΣΤΟ ΞΥΛΟ ΠΑΙΔΟΦΙΛΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ!!ΒΙΑΣΕ 7χρονη!!


ΕΣΠΑΣΑΝ στο ξύλο παιδόφιλο μετανάστη στην Ειδομένη! Τον κατηγορούν για βιασμό 7χρονης-ΦΩΤΟ


324CAB5C00000578-3497672-image-m-14_1458245442619.jpg
324CAB2A00000578-3497672-image-a-11_1458245418574.jpg

Σοκάρουν οι καταγγελίες για βιασμό ενός ανήλικου κοριτσιού στην Ειδομένη, οι οποίες ήρθαν στο «φως» μετά από άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης μεταξύ προσφύγων στον καταυλισμό.

Όπως έγινε γνωστό, ένας πρόσφυγας κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά ένα 7χρονο κορίτσι μέσα στις τουαλέτες του καταυλισμού.

Όταν ο άνδρας εντοπίστηκε,  μια ομάδα ανδρών άρχισε το λιντσάρισμα του κατηγορούμενου, με αποτέλεσμα πολλά άτομα να καταλήξουν στις σκηνές των γιατρών.

Χάρη στην παρέμβαση μελών εθελοντικών οργανώσεων και αστυνομικών, τα πνεύματα ηρέμησαν, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, το εξαγριωμένο πλήθος παρέδωσε στα χέρια της αστυνομίας τον κατηγορούμενο για βιασμό του ανήλικου παιδιού.

Συμπλοκή σημειώθηκε όμως και νωρίτερα μεταξύ προσφύγων στην Ειδομένη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο Αφγανοί συνεπλάκησαν με έναν Σύρο, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Οι «πρωταγωνιστές» του επεισοδίου υπέστησαν ελαφρά τραύματα, πιθανότατα από χρήση μεταλλικών αιχμηρών αντικειμένων.

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το απόγευμα και στο λιμάνι του Πειραιά, όταν πρόσφυγες και μετανάστες πιάστηκαν στα χέρια για τα τρόφιμα που μοίραζε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Οι πρόσφυγες εκσφενδόνιζαν ότι αντικείμενο έβρισκαν μπροστά τους ενώ οι εθελοντές βρέθηκαν ανάμεσά τους με σκοπό να ηρεμίσουν τα πνεύματα.

eidomeni-paidofilos-tessera.jpg

Πηγή: Daily Mail


ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑI !!!!ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ!!!!

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΚΑΤΑΘΛΙΨΗ!!!ΠΡΟΣΟΧΗ Ο ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΒΛΑΠΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ!!!

alt

Ερώτηση: Τι λέει η Αγία Γραφή για την Χριστιανοκατάθλιψη; Πώς μπορεί ένας Χριστιανός να ξεπεράσει την Χριστιανοκατάθλιψη;
alt
Απάντηση: Η Χριστιανοκατάθλιψη είναι μια πολύ διαδεδομένη κατάσταση, που επηρεάζει εκατομμύρια Χριστιανούς. Αυτοί που υποφέρουν από Χριστιανοκατάθλιψη μπορεί να έχουν έντονα αισθήματα λύπης, θυμού, απελπισίας, κούρασης, και διάφορα άλλα συμπτώματα. Μπορεί να αρχίσουν να αισθάνονται άχρηστοι και ακόμα να έχουν τάσεις αυτοκτονίας, να χάνουν το ενδιαφέρον για πράγματα και ανθρώπους που κάποτε απολάμβαναν. Η Χριστιανοκατάθλιψη συχνά προκαλείται από την συχνή παρακολούθηση της Χριστιανικής λειτουργίας στις εκκλησίες, την απώλεια της Ελληνικής μνήμης, την απώλεια Γνώσης, και με τις συχνές  συναναστροφές   με μοναχούς.
Τα αισθήματα Χριστιανοκατάθλιψης μπορούν συχνά να ενταθούν  όταν το άτομο που υποφέρει πάρει στα σοβαρά αυτά που διαβάζει μέσα στη Βίβλο!!!

alt 
Η κλινική Χριστιακατάθλιψη είναι μια φυσική κατάσταση που πρέπει να διαγνωστεί από ειδικό.               Δεν προκαλείται από ατυχείς καταστάσεις της ζωής, ούτε μπορούν τα συμπτώματα να ανακουφιστούν από τη θέληση κάποιου. Αντίθετα με ότι πιστεύουν κάποιες Χριστιανικές κοινότητες, η κλινική Χριστιανοκατάθλιψη  δεν οφείλεται πάντα σε αμαρτία. Η Χριστιανοκατάθλιψη μπορεί μερικές φορές να είναι μια διαταραχή που χρειάζεται να αντιμετωπιστεί με φάρμακα και/ή συμβουλευτική Θεραπεία. 

restorations01.jpg

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ?
Υπάρχουν μερικά πράγματα που μπορούν να κάνουν αυτοί που υποφέρουν από Χριστιανοκατάθλιψη για να ανακουφιστούν από την ανησυχία τους. Να σιγουρευτούν ότι στέκονται στον Ελληνικό  Λόγο, ακόμα κι αν δεν το αισθάνονται. Τα αισθήματα μπορεί να μας παραπλανήσουν, αλλά ο Ελληνικός Λόγος στέκεται στερεός και ανάλλαχτος. Πρέπει να διατηρήσουμε δυνατή την πίστη στο Ελληνικό Πνεύμα, και να κρατηθούμε από Αυτό όταν περνούμε θλίψεις και δοκιμασίες!!Επίσης πρέπει να διακόψουμε άμεσα την οποιαδήποτε επαφή με Χριστιανικές εκκλησίες και μοναστήρια!!Επιβάλλεται η ανάγνωση των Ορφικών και της Ελληνικής φιλοσοφίας!!Επίσης ένας καλός τρόπος θεραπείας είναι η καθημερινή μας επίσκεψη στην Ακρόπολη και η ανάγνωση Ορφικών Ύμνων!!Δείτε παρακάτω ασθενή που πάσχει από Χριστιανοκαταθλιψη!Όπως φαίνεται στο Βιντεο η παρουσία του "Ιερέα" και τα Χριστιανικά σύμβολα του ξυπνούν δυσάρεστες καταστάσεις!!!


ΑΜΦΙΠΟΛΗ!!!ΠΟΙΟΙ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ "ΘΑΨΟΥΝ" ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ?????

ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΜΑΛΛΟΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΞΕΧΑΣΑΝ!!ΤΟΝ ΥΠΟΠΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΘΑΦΤΗΣ Γ.Γ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΝΔΩΝΗΣ!!ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΟΛΑ ΑΛΛΑΞΑΝ!!ΠΟΙΟΙ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΜΦΙΠΟΛΗ!!ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΜΝΗΜΗ!!ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ??ΤΙ ΑΛΛΟ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΚΡΥΨΕΙ ΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙ??ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ

Αμφίπολη: Ποιοι και πώς ήθελαν να «θάψουν» τον Μέγα Αλέξανδρο και γιατί δεν τα κατάφεραν
Από ένα κομμάτι καμμένου ξύλου το ταφικό μνημείο χρονολογήθηκε οριστικά - Ανήκει στην εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. - Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ και οι αρχαιολόγοι που θέλουν να γίνουν αρεστοί στην κυβέρνηση επιμένουν ότι το μνημείο είναι ρωμαϊκό. - Οι ανασκαφείς δίνουν όλες τις απαντήσεις στο protothema.gr
Στο τελευταίο επεισόδιο της περιπέτειας με πρωταγωνιστή τον Τύμβο της Αμφίπολης οποιοδήποτε εύρημα θα μπορούσε να συνδέει το μνημείο με τον Μέγα Αλέξανδρο, εξορκίζεται σαν αμφισβητίσιμο. Κάθε «μακεδονική» υπόθεση που προτείνεται, ιδιαίτερα από τους ανασκαφείς, αντιμετωπίζεται με εχθρότητα από πολλούς αρχαιολόγους, επικρίνεται ως αντιεπιστημονική, προπαγανδιστική, ιδεολογικά ύποπτη κ.ο.κ.
Στο πλαίσιο μιας τάσης που αξιώνει να κυριαρχήσει ελέω κάποιας υπερφυσικής βεβαιότητας την οποίαν κατέχουν αποκλειστικά οι επικριτές των καθ' ύλην αρμόδιων ερευνητών, η άποψη ότι το μνημείο είναι «ρωμαϊκό» θεωρείται εξ ορισμού ως «επιστημονική» -έστω και εάν δεν βασίζεται σε τεκμήρια, αλλά μόνο σε εκτιμήσεις και υποθέσεις μιας μερίδας αρχαιολόγων. Απεναντίας, η εκδοχή ότι ο Τύμβος είναι μακεδονικός θεωρείται, και πάλι εξ ορισμού, ως «μη επιστημονική» -ακόμη και εάν θεμελιώνεται σε πάμπολλα αρχαιολογικά, καλλιτεχνικά, γεωλογικά κ.λπ ευρήματα: Όμως, από ένα ταπεινό υπόλειμμα καμμένου ξύλου, το μνημείο χρονολογείται ακριβώς στην εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και η συζήτηση σε ό,τι αφορά στην κατασκευή, της καμάρας τουλάχιστον, θα μπορούσε να έχει ήδη κλείσει.
Όχι μόνον φαίνεται να παρήγγειλε ένα μεγαλοπρεπές ηρώον για τον αδελφικό του φίλο και συνοδοιπόρο Ηφαιστίωνα, αλλά ο Μέγας Αλέξανδρος είναι πιθανόν να απεικονίζεται ο ίδιος σε μια ανάγλυφη ζωφόρο. Γενικότερα, η τεχνοτροπία, τόσο της δόμησης, όσο και των έργων τέχνης (αγαλμάτων, αναγλύφων κ.α), ενισχύει ολοένα και περισσότερο την εκτίμηση ότι το ταφικό μνημείο της Αμφίπολης κατασκευάστηκε τον 4ο π.Χ. αιώνα. Επίσης ο λόφος στον οποίον διαμορφώθηκε ο Τύμβος δεν είναι φυσικός, αλλά ανθρωπογενής στο μεγαλύτερο ποσοστό του. Τα χωματουργικά μηχανήματα που αφαίρεσαν χώμα πάνω από το μνημείο, δεν πέρασαν ποτέ πάνω από τον 3ο Θάλαμο. Οι ζημιές στον συγκεκριμένο χώρο φαίνεται ότι επήλθαν από το υπερβολικό βάρος του χώματος άλλων, παλαιότερων ανασκαφών. Εν αγνοία τους οι αρχαιολόγοι που διερεύνησαν προηγουμένως την κορυφή του Τύμβου, επιβάρυναν το μνημείο που παρέμενε κρυμμένο στα σπλάχνα του λόφου κάτω από τα πόδια τους.
alt
Δημήτρης Εγγλέζος
Με βάση τα μέχρι στιγμής συμπεράσματα των κ.κ. Μιχάλη Λεφαντζή, Δημήτρη Εγγλέζου και Αντόνιο Κόρσο (αρχιτέκτων, πολιτικός μηχανικός και αρχαιολόγος-διεθνής αυθεντία στην αρχαιοελληνική γλυπτική αντίστοιχα), το protothema.gr παρουσιάζει αναλυτικά τα επιχειρήματα των ανασκαφέων υπέρ της χρονολόγησης του μνημείου της Αμφίπολης στο τελευταίο τέταρτο του 4ου π.Χ. αιώνα, παρόλο που οι επικρίσεις εναντίον τους μένονται απτόητες. Και αυτό γίνεται διότι, μέχρι στιγμής, όχι επειδή υιοθετούμε απαραιτήτως τις απόψεις των ανασκαφέων, αλλά διότι ο δικός τους λόγος είναι ο μόνος συγκροτημένος και τεκμηριωμένος -μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Προφανώς ούτε εκείνοι ούτε εμείς ήμασταν παρόντες όταν κατασκευαζόταν ο Τύμβος, όμως η άκριτη απόρριψη των υποθέσεων που προτείνουν, απάδει, όχι μόνο της επιστημονικής δεοντολογίας, αλλά ακόμη και της στοιχειώδους ηθικής.
alt
Αντόνιο Κόρσο
Στην «αργκό της Αμφίπολης» -εάν υποθέσουμε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο- από το προηγούμενο καλοκαίρι κυκλοφορεί ένα φασματικό «ρωμαϊκό πόρισμα». Υποτίθεται πως συνετάχθη από αρχαιολόγους οι οποίοι βασίστηκαν σε μία και μόνη, μάλλον «τουριστική» επίσκεψη στο μνημείο, αλλά και στην εμμονική προσκόλληση ενός γεωλόγου στη θεωρία ότι ο Λόφος Καστά είναι φυσικός. Όμως, τα ευρήματα που παρουσίασαν πρόσφατα οι ανασκαφείς στην 29η Επιστημονική Συνάντηση της Θεσσαλονίκης για το Αρχαιολογικό Έργο στην Μακεδονία και τη Θράκη, καταρρίπτουν οριστικά κάθε είδους «ρωμαϊκό πόρισμα». Αυτό, βεβαίως, δεν αναχαιτίζει τις επιθέσεις εναντίον τους: Κάθε καινούργιο στοιχείο που παρουσιάζει η ανασκαφική ομάδα αμφισβητείται με πάθος, ενώ συμβαίνουν διάφορα παράδοξα: Για παράδειγμα, οι ίδιοι πάνω-κάτω αρχαιολόγοι που το 2014 καταδίκαζαν -και όχι εντελώς αδικαιολόγητα- την προσπάθεια εκμετάλλευσης της ανασκαφής από την τότε πολιτική ηγεσία, σήμερα επιχειρούν να απαξιώσουν τα στελέχη της ανασκαφικής ομάδας. Ενδεχομένως αυτό γίνεται επειδή η νυν κυβέρνηση ενοχλείται από την επιμονή τους να εμφανίζουν σταδιακά ευρήματα που επιβεβαιώνουν τη σύνδεση του Μνημείου με τη μακεδονική δυναστεία. Με άλλα λόγια η πολιτική εκμετάλλευση του Τύμβου της Αμφίπολης δεν είναι αξιωματικά κακή. Είναι κακή και επιζήμια μόνο εάν δεν εξυπηρετεί τα ιδεολογήματα -ή τις ιδεοληψίες- της κυβερνώσας πλειοψηφίας και των πρόθυμων κολάκων της. Η προβολή της Αμφίπολης κάνει κακό όταν γίνεται από τα «εξωνημένα συστημικά ΜΜΕ», είναι μια χαρά όμως όταν, εντελώς ξαφνικά, τον Αύγουστο του 2015, γίνεται πρωτοσέλιδο στο κομματικό φερέφωνο του ΣΥΡΙΖΑ, την εφημερίδα Αυγή. 
Με την ίδια λογική ορισμένοι αρχαιολόγοι εξανίστανται όταν ακούν από τους ανασκαφείς ότι «θα πρέπει να κάνουν υπομονή» εφόσον η μελέτη και επεξεργασία των ευρημάτων δεν έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, το καλοκαίρι του 2014, οι ίδιοι επιστήμονες καυτηρίαζαν σαν ιδιαίτερα παρακινδυνευμένες και πρώιμες τις υποθέσεις που διατυπώνονταν για το μνημείο. Και είναι οι ίδιοι αυτοί που σήμερα δυσανασχετούν με τις καθυστερήσεις, παρόλο που ορισμένοι εξ αυτών καθυστερούν και μάλιστα επί ολόκληρες δεκαετίες τις δικές τους αρχαιολογικές μελέτες.
Είναι πολυάριθμα τα οξύμωρα και ποικίλες οι αντιφάσεις της κόντρας «Μεγαλεξανδρομάχων» και «Μεγαλεξανδροφίλων», δηλαδή μεταξύ αρχαιολόγων και λοιπών επιστημόνων για την Αμφίπολη. Το πιο εντυπωσιακό είναι όμως η αντιστροφή που επιχειρείται ως προς την ερμηνεία του μνημείου σύμφωνα με το εξής υπεραπλουστευτικό, μανιχαϊστικό σχήμα: «Μακεδονικό = κακό, ρωμαϊκό = καλό». Το ότι και οι δύο απόψεις θα μπορούσαν να τεθούν σε επιστημονική συζήτηση, σε μια υγιή αντιπαράθεση και να διαψεύσει ή να επιρρώσει η μία την άλλην, είναι μια διαδικασία που φαίνεται να έχει εγκαταληφθεί, ειδικά για την Αμφίπολη. 

Η χρονολόγηση στην εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου
Όπως εξηγεί στο protothema.gr ο πολιτικός μηχανικός κ. Δημήτρης Εγγλέζος, «τα θολωτά μνημεία γενικά κατασκευάζονται ταυτόχρονα με εξωτερική επίχωση. Μόνο έτσι λειτουργούν σωστά στατικά. Το να καλύπτονται από χώμα είναι μέρος της κατασκευής τους. Πρέπει να είναι θαμμένα. Σε αυτή την εξωτερική επίχωση που λειτουργούσε ως μέσο στήριξης του μνημείου, βρέθηκε ένα 'καρβουνάκι'. Μάλιστα, εντοπίστηκε ακριβώς στο ύψος της καμάρας. Άρα, το συγκεκριμένο καρβουνάκι, βρέθηκε σε ένα υλικό που χρησιμοποιήθηκε ταυτόχρονα με την επίχωση στη χρονική φάση κατασκευής του μνημείου. Ύστερα από τις αναλύσεις που έγιναν με τη μέθοδο του 'άνθρακα 14', η καύση του ξύλου που απέμεινε σαν μικρό κομμάτι κάρβουνου, χρονολογείται μεταξύ 360 και 300 π.Χ. αλλά με μεγαλύτερη πιθανότητα το 320-325 π.Χ. Αυτό είναι το παλαιότερο όριο χρονικά που μπορεί να έχει κατασκευαστεί το μνημείο. Δεν μπορεί να έχει κατασκευαστεί πιο πριν».
Σε αυτά ο αρχιτέκτων κ. Μιχάλης Λεφαντζής συμπληρώνει: «το ξύλο βρέθηκε στην επίχωση, στο ύψος της γενέτειρας της καμάρας. Πιθανώς να προέρχεται από το εργοτάξιο, από κάποιο ικρίωμα. Και είμαστε εξαιρετικά τυχεροί που βρέθηκε. Το ικρίωμα, η σκαλωσιά, πιθανότατα κατέπεσε όταν έκαναν την κατάχωση από την εξωτερική παρειά, πριν από την ολοκλήρωση της κατασκευής της καμάρας. Και έμεινε εκεί. Είναι δεδομένο ότι αυτό το κομμάτι ξύλου μπαίνει μετά από την κατασκευή της τοιχοποιίας. Έχει χρονολογηθεί η κοπή του ξύλου, από το δένδρο του. Δεν μπορεί να απέχει πολύ χρονικά η κοπή από τη χρήση του στην κατασκευή της καμάρας. Το 'καρβουνάκι' μάς δίνει ένα terminus, ένα όριο, για την κατασκευή της τοιχοποιίας. Αυτό το όριο είναι στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. Η τοιχοποιία είχε ήδη γίνει όταν έγινε η καύση αυτού του ξύλου».
alt
Μιχάλης Λεφαντζής

Ηρώον Ηφαιστίωνος
Μολονότι τονίζει ότι η ερμηνεία και η ενδεχόμενη ταύτιση του μνημείου με συγκεκριμένες ιστορικές προσωπικότητες δεν είναι δική του αρμοδιότητά, ο αρχιτέκτων κ. Μιχάλης Λεφαντζής αναλύει ότι «βάσει ιστορικών στοιχείων και εφόσον τυπολογικά το μνημείο ανήκει στην κατηγορία του ηρώου, είναι ένα αρχιτεκτονικό έργο το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ ολοκληρωμένο σε αυτή τη μορφή. Όσον αφορά στον ήρωα στον οποίον αναφέρεται, επειδή χρονολογείται στα τέλη του 4ου αιώνα, εγώ πιστεύω ότι είναι ένα ηρώο του Ηφαιστίωνα. Το είπα από την αρχή της ανασκαφής σχεδόν. Μάλιστα, η σύνδεση με το περίφημο αρχιτέκτονα Δεινοκράτη έρχεται ακριβώς λόγω Ηφαιστίωνα. Είναι καταγεγραμμένο στη γραμματεία ότι ήταν αυτός που σχεδίασε την πυρά του Ηφαιστίωνα και τα ηρώα του. Επίσης συντήρησε το Αρτεμίσιο της Εφέσου.
Γενικώς θεωρώ ότι αυτή αρχιτεκτονική κατασκευή που έχω μπροστά μου στην Αμφίπολη, βάσει συγκρίσεων και σύμφωνα με την τυπολογική εκτίμηση, είναι ένα από τα ηρώα του Ηφαιστίωνα. 
Μέσα στον ταφικό κύκλο που ορίζεται από τον μαρμάρινο περίβολο του Τύμβου εγκαθιδρύεται μια νέα, ηρωική λατρεία, την οποία συνοδεύουν ταφές μέσα στο μνημείο. Στα ηρώα η χθόνια λατρεία, όπως οι περισσότεροι γνωρίζουν, είχε μια διττή λειτουργία: Η πρώτη είναι ότι αυτός που κάνει σπονδή και προσφορά, προσφεύγει στον ήρωα ζητώντας θεραπεία. Και η δεύτερη, ο σπένδων επισκέπτης ζητά να λάβει μια απάντηση από τον ήρωα, έναν χρησμό για κάποιο ζήτημα που τον απασχολεί».

Ο Μέγας Αλέξανδρος στη ζωφόρο, ο Ηφαιστίων και η Ολυμπιάδα
Ο Αντόνιο Κόρσο, Ιταλός αρχαιολόγος, ειδικός στην αρχαιοελληνική γλυπτική με πλούσιο επιστημονικό έργο και παγκόσμια αναγνώριση, θεωρεί ότι είναι πολύ πιθανόν στο θραύσμα ζωφόρου που βρέθηκε στην περιοχή του Τύμβου Καστά και πολύ κοντά στο μνημείο, να απεικονίζεται ο Μέγας Αλέξανδρος. Φυσικά, η άποψή του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και αμφισβητήθηκε μεγαλόφωνα από την πλευρά των αρχαιολόγων που αρνούνται εκ προοιμίου και ανεξαρτήτως ευρημάτων την σύνδεση της Αμφίπολης με τον Μακεδόνα βασιλέα. Ωστόσο, ο Αντόνιο Κόρσο δεν βασίζεται σε βιαστικές εκτιμήσεις, ενώ παραθέτει πλήθος συγκριτικών αναφορών για να ενισχύσει τη θεωρία του. Παρατίθεται εδώ η άποψή του λεπτομερώς, καθώς παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η μεθοδολογική οδός που ακολουθεί, από τον Τύμβο Καστά του σήμερα έως τον Μέγα Αλέξανδρο: «Το κατώτερο τμήμα του βάθρου του Λέοντος περιέτρεχε μια ανάγλυφη ζωφόρος. Σώζονται δύο τμήματα αυτής της ζωφόρου. Στο καλύτερα σωζόμενο και πιο σημαντικό από αυτά τα θραύσματα, διακρίνεται Μακεδόνας πολεμιστής σε προφίλ, χωρίς περικνημίδες, ο οποίος φέρει μακεδονική ασπίδα και κράνος. 
alt
Το τμήμα της ζωφόρου από το βάθρο του Λέοντα. Απεικονίζεται στρατιώτης με μακεδονική εξάρτυση σε νεκρική πομπή. Εικάζεται ότι είναι ο Μέγας Αλέξανδρος.
Θα μπορούσαμε να πούμε πως το πρόσωπό του προσομοιάζει στα χαρακτηριστικά των πορτραίτων του Αλεξάνδρου Γ', όπως αυτό του μουσείου της Δρέσδης.
Στο φόντο διακρίνεται μια συκιά με ένα φίδι τυλιγμένο γύρω από αυτήν. Το κεφάλι του φιδιού σχεδόν εφάπτεται στο κράνος του πολεμιστή. Η συκιά είναι το ιερό δέντρο της Δήμητρος και πιστεύεται ότι πρωτοεμφανίζεται στην Ελευσίνα. Έτσι, το φίδι μπορεί να είναι ο Δίας ο οποίος σύμφωνα με τα ορφικά, πήρε τη μορφή του φιδιού, προκειμένου έρθει σε ερωτική επαφή με την Περσεφόνη, από όπου γεννήθηκε ο Διόνυσος Ζαγρέας. Σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία, το φίδι σχεδόν εφάπτεται με το κεφάλι του Αλεξάνδρου, διότι αυτός, όπως και ο Διόνυσος, ήταν επίσης γιος του Δία.
» Εναλλακτικά, το φίδι θα μπορούσε να είναι ο Λάδων, το φίδι που βρίσκεται συνήθως τυλιγμένο γύρω από το δέντρο στον κήπο των Εσπερίδων. Η παρουσία του θα μπορούσε να εξηγηθεί από την παράδοση, βάση της οποίας το φίδι και το δέντρο βρισκόταν κοντά στον ποταμό Στρυμόνα και επιπλέον είναι πιθανό να θέλει να υπογραμμίσει το ότι ο πολεμιστής κοντά στο δέντρο -δηλαδή ο Αλέξανδρος- είναι ο νέος Ηρακλής.
Από στιλιστική άποψη, το δέντρο αναπαριστάται σε απλοποιημένη μορφή, με ένα παχύ κορμό και λίγα κλαδιά. Είναι παρόμοιο με τα δέντρα που βλέπουμε στην ζωφόρο με το κυνήγι στον βασιλικό τάφο του Φιλίππου ΙΙ στις Αιγές καθώς και στο ψηφιδωτό με τη μάχη του Αλεξάνδρου στην Casa del Fauno στην Πομπηία.
alt
Αρχαίες ζωγραφικές παραστάσεις που αναδεικνύουν την ομοιότητα της τεχνοτροπίας στην αποτύπωση του δέντρου στο τμήμα της ζωφόρου με τον πολεμιστή.
alt
Έτσι, χάρη σε αυτά τα παραδείγματα το δέντρο υποδηλώνει μια στενή σχέση με καλλιτεχνικά έργα τέχνης που ανατέθηκαν από την βασιλική εξουσία την εποχή του Αλεξάνδρου και των πρώτων Διαδόχων. Εάν το δέντρο ήταν μεταγενέστερο (υστερο-ελληνιστικό ή ρωμαϊκό) θα ήταν πιο νατουραλιστικό.
» Ο πολεμιστής κρατάει ασπίδα και κράνος που δεν είναι κατάλληλα για το μέγεθός του, αλλά είναι μεγαλύτερα: ίσως αυτός φέρει τα όπλα του πολεμιστή που τιμάται στην ζωφόρο. Το μυθικό αρχέτυπο αυτής της αναπαράστασης -ενός ήρωα δηλαδή που φέρει τα όπλα ενός άλλου ήρωα- έχει ρίζες στον Όμηρο, όπου ο Πάτροκλος πηγαίνει στη μάχη φορώντας τα όπλα του Αχιλλέα. Επιπλέον, το επεισόδιο της διαφοράς μεταξύ του Οδυσσέα και του Αίαντα για τα όπλα του Αχιλλέα, μάς προσφέρει την αρχετυπική ιδέα ότι, φέροντας τα όπλα του ενός λατρεμένου ήρωα ήταν σημάδι μεγάλης διάκρισης και ασυνήθιστης τιμής. 
» Από τις πρόσφατες επιγραφικές μαρτυρίες αποκαλύπτεται ότι ο τύμβος Καστά ήταν, μεταξύ άλλων και ηρώο του Ηφαιστίωνα. Δεδομένου ότι ο πολεμιστής της ζωφόρου είναι πολύ πιθανό να είναι ο Αλέξανδρος, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτός φέρει τα όπλα του αγαπημένου συντρόφου του Ηφαιστίωνα μετά το θάνατό του.
Ο πολεμιστής αναπαριστάται μπροστά από ένα άλογο το οποίο είναι και αυτό σε προφίλ και των οποίου η κεφαλή μπορεί να χρονολογηθεί: η ανατομία της κεφαλής του αλόγου μαζί με την χαίτη μπορεί να συγκριθεί με παραστάσεις αλόγων στο υστεροκλασικό Αρτεμίσιο της Εφέσου.
alt
Κεφαλή αλόγου από το Αρτεμίσιο της Εφέσου. Είναι όμοιο με αυτό της ζωφόρου από την Αμφίπολη.
» Η αιχμή μιας σάρισσας εμφανίζεται μπροστά από την ασπίδα και ανήκει στον επόμενο πολεμιστή μάλλον πεζεταίρο της νεκρικής πομπής. Ένα δεύτερο κομμάτι της ζωφόρου στο οποίο σώζεται μόνο το κατώτερο τμήμα αναπαριστά τα πίσω πόδια ενός αλόγου σε κίνηση. Το άλογο μάλλον ανήκει και αυτό στην νεκρική πομπή.
» Στο Λούβρο βρίσκουμε το κεφάλι ενός νεαρού άνδρα σε Θάσιο μάρμαρο, το οποίο όπως φαίνεται ανήκει σε πρόστυπο (σσ: προεξεχον) ανάγλυφο, έχει παρόμοια χαρακτηριστικά, τεχνοτροπία και μέγεθος με τα κομμάτια που προαναφέρθηκαν. 
alt
Κεφαλή από ανάγλυφο που σώζεται στο μουσείο του Λούβρου
Η προέλευσή του είναι η Αμφίπολη στα τέλη του 19ου αιώνα, αλλά δυστυχώς το ακριβές σημείο εύρεσής του είναι άγνωστο. Το τμήμα αυτό ενδέχεται να συνανήκει στην ίδια ζωφόρο.
» Η σκηνή που σώζεται στο πρώτο κομμάτι ενδέχεται να ήταν το πιο σημαντικό μέρος της ζωφόρου, έτσι μπορεί να τοποθετηθεί στο μέσο της μετωπικής πλευράς του βάθρου του Λέοντος. Κι αυτό γιατί αποτελεί πηγή έμπνευσης για μια μαρμάρινη αναθηματική στήλη από το δεύτερο μισό του 3ου αι. π.Χ., στην οποία αναπαριστάται υψηλόβαθμος Μακεδόνας αξιωματικός που κρατά στο δεξί του χέρι μια φιάλη πλησίον ενός βωμού.
alt 
Μαρμάρινη στήλη από τον 3ο αιώνα π.Χ. Αναπαράσταση Μακεδόνα αξιωματικού. Η ομοιότητα με το κομμάτι ζωφόρου από την Αμφίπολη είναι προφανής.
Από την αριστερή του πλευρά εμφανίζεται ένας πιο μικρόσωμος πολεμιστής, με στρογγυλή ασπίδα και κράνος, όμοιος με τον πολεμιστή της ζωφόρου μας. Στο πλάι του πολεμιστή εμφανίζεται άλογο σε προφίλ στον ίδιο τύπο με αυτόν της ζωφόρου. Η αναφορά της στήλης αυτής στην ζωφόρο είναι σαφής και θα μπορούσε να είναι τοποθετημένη κατά μήκος του παρόδιου νεκροταφείου της Αμφίπολης προς τον τύμβο Καστά.
» Είναι επίσης πιθανό, όπως ο αφηρωισμένος Μακεδόνας στης στήλης αυτής κρατά φιάλη αναμένοντας σπονδή και προφανώς θα ήταν και στο τμήμα της ζωφόρου που λείπει μπροστά από τον στρατιώτη, έτσι και σε μια άλλη ενεπίγραφη στήλη του 4ου αι. παρουσιάζονται ομοιότητες, οι οποίες μάς βοηθούν σε μια περαιτέρω ερμηνεία. Το αναθηματικό ανάγλυφο με αριθμό 1084 που σώζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης, είναι αφιερωμένο στον Ηφαιστίωνα ως ήρωα.
alt
Αναθηματικό ανάγλυφο από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης, αφιερωμένο στον Ηφαιστίωνα ως ήρωα. 
Η στήλη αυτή παρουσιάζει επίσης ένα αφηρωισμένο νεαρό άνδρα να στέκεται κρατώντας φιάλη, με ένα άλογο στο φόντο. Βάσει μελετών αλλά και της επιγραφής, ο άνδρας ταυτίζεται με τον Ηφαιστίωνα λόγω της μεγάλης ομοιότητας του κεφαλιού του με το χάλκινο κεφάλι του Ηφαιστίωνα το οποίο βρίσκεται σήμερα στη Μαδρίτη, με αρχική προέλευση από την Ρώμη.
alt
Χάλκινο πορτραίτο του Ηφαιστίωνα από το Μουσείο Πράντο της Μαδρίτης.
Στην στήλη της Θεσσαλονίκης, μια ηλικιωμένη γυναίκα, ντυμένη με χιτώνα και μανδύα σπένδει στην φιάλη του ήρωα από μια οινοχόη. Φέρει επίσης ένα βάζο για θυμίαμα, αποκαλύπτοντας έτσι τον σημαντικό της ρόλο στη λατρεία του ήρωα. Πιθανότατα είχε υψηλό ιερατικό ρόλο στο Ηρώο του Ηφαιστίωνα και θα μπορούσε να ταυτιστεί με την Ολυμπιάδα. 
» Το πρόσωπο του νεαρού άνδρα στο θραύσμα από το Λούβρο είναι παρόμοιο με το του Ηφαιστίωνα στην στήλη της Θεσσαλονίκης και έτσι θα μπορούσε να ταυτιστεί με τον αφηρωισμένο νεκρό μπροστά από τον στρατιώτη στη ζωφόρο του βάθρου του λέοντος στον τύμβο Καστά, αναπαριστώντας τον ίδιο τον Ηφαιστίωνα.
Οι σκέψεις αυτές οδηγούν στην πιθανότητα ο Ηφαιστίων και η ηλικιωμένη γυναίκα που σπένδει σε αυτόν στην στήλη της Θεσσαλονίκης, να μιμείται μια προγενέστερη σκηνή, αυτήν της ανάγλυφης ζωφόρου στον Καστά και ότι το κεφάλι του Ηφαιστίωνα που σώζεται μέχρι σήμερα στο Λούβρο, να ανήκει στην ζωφόρο του βάθρου του Λέοντος.
» Τέλος, η στήλη με το φίδι γύρω από έναν παχύ κορμό δέντρου πιθανότατα βρισκόταν στο εσωτερικό του τύμβου, επειδή οι επιφάνειές της είναι καλά διατηρημένες και δεν αποκαλύπτουν μια παρατεταμένη έκθεση στις καιρικές συνθήκες.
alt
Μαρμάρινη στήλη με φίδι κουλουριασμένο σε παχύ κορμό δέντρου. Εύρημα από το ταφικό μνημείο της Αμφίπολης.
Η ταύτιση της θέσης της στον χώρο 4 και η προφανής σύνδεσή της με την συκιά και το φίδι που αναπαρίστανται στην ζωφόρο, όπου η νεκρική πομπή περνά μπροστά από αυτήν, μας οδηγεί σε μια σειρά πιθανών ερμηνειών, δεδομένου ότι το κομμάτι της ζωφόρου και η στήλη βρέθηκαν μαζί. Το σίγουρο είναι ότι εντάσσονται στην πρακτική μιας χθόνιας λατρείας, συνδέοντας τον κόσμο των νεκρών με τον κόσμο των ζωντανών, ως εικονογραφικό μοτίβο και σύμβολο μιας ευτυχισμένης μετά θάνατον ζωής, βάσει της ορφικής αντίληψης περί μακαριότητας».
Καταρρίπτοντας μία προς μία τις έντονες αντιρρήσεις κάποιων Ελλήνων αρχαιολόγων γύρω από τις τολμηρές προτάσεις του, ο Αντόνιο Κόρσο εξηγεί ότι «η στήλη είναι όντως κομμάτι ζωφόρου, δεν είναι τμήμα πχ επιτύμβιας στήλης όπως είπε κάποια συνάδελφος. Αυτό φαίνεται, τόσο από το γεγονός ότι α) είναι πάρα πολύ μεγάλη για επιτύμβια στήλη, β) η υποδομή στήριξης από την πίσω πλευρά της πλάκας είναι τυπική για ζωφόρους, γ) στις στήλες το φίδι δεν πλησιάζει τόσο πολύ την περικεφαλαία, δ) σε αυτές τις περιπτώσεις το πρόσωπο είναι ιδεαλιστική απεικόνιση και όχι ρεαλιστικό πορτραίτο, ε) υπάρχει πομπή ιππέων κάτι που συνηθίζεται στις ζωφόρους και όχι στις επιτύμβιες στήλες, στ) η καλλιτεχνική ποιότητα είναι πολύ υψηλή, στοιχείο που συνάδει με μια ζωφόρο σε περίοπτο και μεγαλοπρεπές μνημείο και άρα σε γενναιόδωρη χορηγία, ζ) το κεφάλι που φυλάσσεται στο μουσείο του Λούβρου προέρχεται και αυτό από την Αμφίπολη, πιθανότατα ανήκε και αυτό στη ζωφόρο του Καστά.
alt
Το κεφάλι που φυλάσσεται στο μουσείο του Λούβρου προέρχεται και αυτό από την Αμφίπολη.
Σε αυτή την υπόθεση οδηγούμαστε διότι φιλοτεχνήθηκε την ίδια περίοδο, η τεχνοτροπία και το μέγεθος είναι πανομοιότυπα με το κεφάλι του στρατιώτη και φυσικά και το μάρμαρο είναι το ίδιο, θασίτικο. Το ίδιο ισχύει επίσης και για το πρόσωπο του Ηφαιστίωνα από το γλυπτό της Θεσσαλονίκης. Επομένως, θεωρώ πως θα πρέπει να απεικονιζόταν και ο Ηφαιστίωνας στην ζωφόρο».
Με την άποψη του κ. Κόρσο συντάσσεται και ο κ. Λεφαντζής, ο οποίος λέει ότι «το κομμάτι με τον πολεμιστή και το άλογο είναι σαφέστατα τμήμα ζωφόρου, διότι γνωρίζουμε παρόμοια τμήματα ζωφόρου σε βάθρα, τα οποία περιέτρεχαν μνημεία, στην Μικρά Ασία, σε αρκετές περιπτώσεις. Και μάλιστα τα συγκεκριμένα βάθρα χρονολογούνται σε περιόδους ακόμη και προγενέστερες αυτής που προτείνεται για την Αμφίπολη».

Για τις «Καρυάτιδες» και τις Σφίγγες
Ο κ. Μιχάλης Λεφαντζής επισημαίνει, και πάλι για την πιστότητα της χρονολόγησης, ότι «η γραπτή ζωφόρος που βρέθηκε στον τρίτο χώρο του μνημείου, μπορεί να χρονολογηθεί, γιατί είναι φτιαγμένη με την μέθοδο της εγκαυστικής, χωρίς φόντο. Εάν ήταν ρωμαϊκή, θα είχε φόντο. Η αποτύπωση των μορφών, η τετραχρωμία που χρησιμοποιήθηκε, όπως και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, μάς δείχνουν ότι η γραπτή ζωφόρος είναι πρώιμη». 
Κατά τον κ. Λεφαντζή είναι ξεκάθαρο ότι «το μνημείο δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερο από το τέλος του 4ου π.Χ. αιώνα, διότι έχει κατασκευαστεί επάνω σε μια μάζα χώματος, η οποία είναι κατοπινή ή σύγχρονη με την κατασκευή της καμάρας. Και αυτό πιστοποιείται από όλους τους επιστήμονες».
Πολύ ενδιαφέρουσα είναι όμως η ανάλυση του κ. Μιχάλη Λεφαντζή για τα αγάλματα που κοσμούν το ταφικό μνημείο: «Κάποιοι είπαν ότι τα γλυπτά είναι μεταγενέστερα και είναι 'φερτά', τοποθετήθηκαν δηλαδή εκ των υστέρων στον Τύμβο. Εξήγησα ότι οι Κόρες είναι τεμάχια μαρμάρου αξεχόντριστα (σσ: μονοκόμματα, μη κατεργασμένα) τετραγωνισμένα και μεγάλα -στην αρχή της διαδρομής τους- τα οποία τοποθετήθηκαν ως στύλοι στη συγκεκριμένη θέση και λαξεύτηκαν επί τόπου από τον γλύπτη. 
Οι δύο Κόρες είναι σύγχρονες της κατασκευής της καμάρας, γιατί τα κομμάτια του επιστυλίου, όπως και οι τοίχοι επάνω στις οποίες εδράζουν οι βάσεις των δύο Κορών, είναι συνέχεια της τοιχοποιίας, έως τη στάθμη που βρίσκονται τα πόδια τους. Γωνιάζουν, δε, τόσο καλά, διότι ακριβώς είναι σύγχρονες με την κατασκευή της καμάρας. Μάλιστα, το επιστύλιο πάνω από τις Κόρες εισβάλλει μέσα στην καμάρα, όπως και το ιωνικό επιστύλιο του χώρου 2. Αυτό δεν μπορεί να έγινε σε ύστερη φάση.
» Για τις Σφίγγες ειπώθηκε ότι το κεφάλι δεν ταιριάζει με το σώμα. Έχει γίνει όμως τομή, έχει ληφθεί εκμαγείο της διατομής της απόληξης του λαιμού στην κεφαλή της Σφίγγας, με την εγκοπή που σώζεται σε εξαιρετική κατάσταση και στις δύο Σφίγγες. Το προφίλ και τα χαρακτηριστικά της εγκοπής έχουν ταυτιστεί, με βάση το εκμαγείο της ανατολικής Σφίγγας. Επίσης τα φτερά, επειδή σώζονται οι εγκοπές και οι γόμφοι ένθεσης των φτερών επάνω στα γλυπτά, έχουν ταυτιστεί τα τρία από τα τέσσερα φτερά και σώζονται σε πάρα πολύ κατάσταση. Έχουμε πάρα πολλά κομμάτια και μπορούν να συντεθούν και να διαμορφώσουν το σύνολο.
» Τα φτερά των Σφιγγών έχουν συναρμοστεί στο Μουσείο της Αμφίπολης, έτσι ώστε στο μέλλον να γίνει μια δοκιμαστική τοποθέτηση πάνω στα αγάλματα. Αυτή η εργασία θα γίνει μετά το πέρας της αναστύλωσης. Επάνω στα αγάλματα έχουν συναρμοστεί όλα τα κατώτερα τμήματα των πτερυγίων, εκεί έγινε δοκιμαστική τοποθέτηση, για να δούμε εάν ταιριάζουν. 
»Το κεφάλι της μίας Σφίγγας 'κοίταγε' μέσα και το άλλο έξω. Αυτό φαίνεται από τις εγκοπές που υπάρχουν πάνω στα γλυπτά για την ένθεση της κεφαλής, οι οποίες έχουν διαφορετική κλίση. Και όχι μόνο κλίση, αλλά και κίνηση στη στροφή του λαιμού, κάτι που συναρτάται με την συνολική γεωμετρία των γλυπτών: Υπάρχει ελαφρά προβολή του ενός από τα μπροστινά πόδια. Και στις δύο υπάρχει προβολή του εμπρός δεξιού, καθώς οι Σφίγγες είναι απόλυτα συμμετρικές, οπότε είναι σαφές ότι κοιτάζουν σε αντίθετη κατεύθυνση η μία από την άλλην.
» Επιπλέον, εάν οι Σφίγγες είχαν μεταφερθεί από κάπου αλλού, τότε τα εσωτερικά τους φτερά, προς την πλευρά της καμάρας, δεν θα ήταν καταβιβασμένα. Θα ήταν σε κανονική θέση, εφόσον θα ήταν ελεύθερα γλυπτά. Και όμως, τα εσωτερικά φτερά είναι καταβιβασμένα, από κατασκευής τους, όπως φαίνεται από τις εγκοπές και τους γόμφους (σσ: τα σημεία σύνδεσης)».

Ο Λέων στην κορυφή και οι επιγραφές
Η θεωρία του κ. Μιχάλη Λεφαντζή ότι ο Λέων της Αμφίπολης, το γιγαντιαίο και επιβλητικό άγαλμα-ορόσημο της περιοχής, αρχικά ανήκε στο ταφικό συγκρότημα του Τύμβου Καστά, έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στην κοινότητα των αρχαιολόγων. Η διατύπωση της συγκεκριμένης υπόθεσης έχει γίνει προ τριετίας περίπου και ο αρχιτέκτων την ενισχύει διαρκώς, σε κάθε επιστημονική παρουσίασή του σχετικά με την Αμφίπολη. Ο κ. Λεφαντζής είναι απολύτως πεπεισμένος ότι ο Λέων βρισκόταν στην κορυφή του Τύμβου, πάνω από το μνημείο και απορρίπτει εντελώς την αντίρρηση που προέβαλε κάποιος γεωλόγος, ότι δηλαδή ο λόφος δεν θα άντεχε τόσο μεγάλο βάρος. Ο κ. Μιχάλης Λεφαντζής κατ' αρχήν παραπέμπει σε ειδικότερους του ιδίου επιστήμονες: «Ο κος Δημήτρης Εγγλέζος και ο κος Σπύρος Παυλίδης (σσ: καθηγητής Γεωλογίας ΑΠΘ), ο καθένας από τη δική του σκοπιά, έλεγξαν το θεμέλιο της κορυφής και μέσω προσομοιώσεων το ανασύστησαν στην αρχική του κατάσταση. Αυτή η κατάσταση είναι πλήρους κατάχωσης και φαίνεται ότι αντιστοιχεί ακριβώς στο βάθρο του Λέοντος. Εκεί υπάρχει μια εφελκυστική, κάθετη ρηγμάτωση η οποία, τοποθετημένη στο γεωτεχνικό μοντέλο το οποίο χρησιμοποίησε ο κος Εγγλέζος, με τα φορτία τα οποία θα μπορούσε να έχει ακόμη και στις μέγιστες τιμές το βάθρο με το Λιοντάρι, αξεχόνδριστο και όχι ξεχονδρισμένο, έγινε κατανοητό ότι η ρηγμάτωση υποδηλώνει βάρος ανάλογο με αυτό του Λιονταριού επάνω στο θεμέλιο». 
Με πιο απλά λόγια, κάνοντας μια εικονική αποκατάσταση του Τύμβου Καστά, μια προσομοίωση μέσω υπολογιστή, φαίνεται ότι το βάρος του Λέοντα -και δη πριν το άγαλμα λαξευτεί, απλώς σαν όγκοι μαρμάρου- ταιριάζει ακριβώς σε διαστάσεις με το θεμέλιο που έχει αποκαλυφθεί στην κορυφή του Τύμβου. Επίσης, το βάρος του Λέοντα μαζί με το βάθρο του, όπως δείχνει η ψηφιακή αναπαράσταση, θα προκαλούσε αυτές ακριβώς τις ζημιές (ρωγμές) στο θεμέλιο. Έλα ελαφρύτερο άγαλμα θα προξενούσε διαφορετικού τύπου ρηγματώσεις, όπως και ένα βαρύτερο.
Ο κ. Λεφαντζής προχωρά όμως σε επιπλέον λεπτομέρειες για τον Λέοντα: «Στο κέντρο του κυκλικού περιβόλου ο Λέων κοιτά νοτιοανατολικά, προσανατολισμένος σε ιερά οικοδομήματα πλησίον του Τύμβου. Είναι σχεδιασμένος με οπτική διόρθωση, έτσι ώστε να φαίνεται από απόσταση μεγαλύτερη των 80 μ. και από αρκετά χαμηλότερη στάθμη. 
Στο σύνολο των παλαιότερα ευρεθέντων 11 μαρμάρινων μελών του Λέοντος, που βρέθηκαν κατά μήκος του Στρυμόνα σε ακτίνα 4 χιλιομέτρων μακριά από την σημερινή του θέση, μαζί με τεμάχια του περιβόλου, προστίθενται και άλλα τρία μέλη που βρήκαμε πρόσφατα, τα δύο στο Στρυμόνα και το ένα στον Τύμβο. Η ταύτιση της θέσης του Λέοντος με το θεμέλιο στην σημερινή του θέση δεν είναι η σωστή. Το μόνο αρχιτεκτονικό σύνολο με εκτεταμένη χρήση μαρμάρου στην περιοχή ήταν ο Λέων μαζί με το βάθρο του και από την άλλη ο περίβολος του Τύμβου Καστά. Έχουμε λοιπόν ένα περιτειχισμένο 'άνδηρο' (σσ: πλάτωμα) αλλά και εξωτερικούς ιερούς περιβόλους που τυπολογικά, προσδίδουν μια περίοπτη θέση στο γλυπτό και στο βάθρο του».
Σε ό,τι αφορά τις πολυσυζητημένες επιγραφές «(Π)ΑΡΕΛΑΒΟΝ» και το σύμπλεγμα των γραμμάτων, εν είδει μονογράμματος που ακολουθούν, ο κ. Λεφαντζής διευκρινίζει ότι «εγώ δεν έκανα ερμηνεία, απλώς διάβασα μια επιγραφή που ανέγραφε 'ΠΑΡΕΛΑΒΟΝ' και ένα μονόγραμμα με ένα 'η' και ένα 'ν'. Όσοι λένε ότι αυτή η επιγραφή είναι του 1ου μ.Χ. αιώνα, καλό θα είναι να περιμένουν την μελέτη των επιγραφολόγων, που είναι οι ειδικοί επί του θέματος. Θα τα μάθουμε όλα από την μελέτη του καθηγητή στο ΑΠΘ κου Παντελή Νίγδελη. Πέραν των μονογραμμάτων ΑΝΤ, του ΑΙ και του Ε στον σωζόμενο κατά χώραν περίβολο, το ' ...ΑΡΕΛΑΒΟΝ ΗΝ', καταλαμβάνει ολόκληρο το μέτωπο τριών στέψεων ορθοστάτη του περιβόλου οι οποίοι βρίσκονται στα διάσπαρτα με τον Λέοντα, με τα γράμματα να έχουν ύψος άνω των 23 εκατοστών. Είναι εμφανές ότι χαράχτηκε στο αξεχόντριστο τεμάχιο πριν από την διαμόρφωση της περιταίνιας και της αδρής επιφάνειας στο μέτωπό του και έγινε προσπάθεια να σβηστεί (rasura). Το Π χωράει στην οικοδομική αυτή επιγραφή».

Η σημερινή κατάσταση του μνημείου
Καθώς κυκλοφορούν διάφορες διαδόσεις σχετικά με την πραγματική κατάσταση του ταφικού μνημείου, ιδιαίτερα ύστερα από μια μακρά περίοδο κατά την οποίαν είχε εγκαταλειφθεί πλήρως, το protothema.gr απηύθυνε σχετικό ερώτημα στον πολιτικό μηχανικό της ανασκαφής. Ως ο πλέον αρμόδιος για την ευστάθεια και την προστασία του μνημείου, ο κ. Δημήτρης Εγγλέζος διευκρινίζει ότι «αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να παραμένει η προσωρινή στερέωση, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί κατά την αποκάλυψη, δηλαδή από το 2014. Η στερέωση αυτή είναι επαρκής για τις συνθήκες που επικρατούν τώρα, έχει γίνει μελέτη στο ΚΑΣ και μάλιστα εγκεκριμένη, που προβλέπει τροποποίηση αυτής της στερέωσης διότι δεν καλύπτει τον σεισμό του κανονισμού. Δηλαδή, εάν, ο μη γένοιτο, συνέβαινε ο σεισμός που προβλέπει ο κανονισμός, θα είχαμε αστοχίες. Αυτό είναι γνωστό, έχει γίνει σχετική μελέτη, είχε τεθεί εξ αρχής και από εμένα τον ίδιον ότι μετά την προσωρινή στερέωση, οφείλουμε να την επαναπροσδιορίσουμε με την άνεση που έχουμε, υπολογιστικά πλέον, για να καλύπτουμε όλα τα σενάρια φόρτισης. Η μελέτη είναι εγκεκριμένη και περιμένει την υλοποίησή της. 
Δεν ξέρουμε πότε θα γίνει αυτή η εργασία, αυτό όμως που μπορεί να πει κανείς είναι ότι όσο νωρίτερα γίνει, τόσο το καλύτερο, διότι δεν μπορούμε να ξέρουμε πότε θα συμβεί ένα δυσάρεστο φαινόμενο. 
Από το Δεκέμβριο του 2014 έως το Νοέμβριο του 2015, στην πραγματικότητα δεν έγινε καμία εργασία που να αφορά την προστασία περιβόλου και μνημείου. Εγκρίθηκαν όμως οι μελέτες, οι οποίες είχαν κατατεθεί τμηματικά από 1η Σεπτέμβρη έως μέσα Οκτώβρη και από εκεί και πέρα ξεκίνησε η υλοποίηση τουλάχιστον κάποιου μέρους αυτών των μελετών. 
Στο διάστημα αυτό υπήρξαν οι αστοχίες που έχουν καταγραφεί και στον τύπο και έχουν αναφερθεί και από εμένα, λόγω του πολύ βαρέως χειμώνος του 2014-'15, με κάποιες αστοχίες, σίγουρα στα πρανή και σε τμήματα του περιβόλου. Αυτή τη στιγμή, με τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει, θα έλεγα ότι ο περίβολος πλέον είναι αρκετά προστατευμένος. Βέβαια, είχαν προταθεί κάποια προσωρινά μέτρα αλλά δεν υλοποιήθηκαν τότε, καθώς επαναπροσδιορίστηκαν πολλά πράγματα. Ωστόσο, η μελέτη που προβλέπει ακριβώς τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν, έχει κατατεθεί 1η Σεπτέμβρη του 2015. Δηλαδή ανατέθηκε τον Αύγουστο του 2015, υλοποιήθηκε μέσα σε έναν μήνα, εγώ είμαι ο συντάκτης, και από εκεί και πέρα ξεκίνησε μία διαδικασία για την επιχείρηση προστασίας του περιβόλου, η οποία οδήγησε σε ανάδοχο χορηγό, σε συγκεκριμένη κατασκευαστική εταιρία και υλοποιήθηκε μέρος της μελέτης τον Νοέμβριο του 2015. Και έχει οδηγήσει σε μια πολύ πιο ασφαλή κατάσταση τον περίβολο.
Εάν δεν υπήρχε ο ιδιώτης χορηγός, προφανώς θα είχε γίνει διαγωνισμός. Το ότι έγινε υπό μορφήν χορηγίας δεν σημαίνει ότι δεν τηρήθηκαν διαδικασίες επίβλεψης και όλα τα προβλεπόμενα από πλευράς πολιτείας.
Προκειμένου να φτάσουμε στην οριστική ασφάλεια του μνημείου υπολείπονται και άλλες εργασίες που πρέπει να γίνουν. Θα έλεγα ότι σήμερα έχει υλοποιηθεί το 70% των εργασιών της μελέτης που έχουμε καταθέσει. Σε όσον αφορά στην ασφάλεια όμως, το 30% που έχει ήδη υλοποιηθεί, έχει αυξήσει την προστασία του μνημείου κατά 70%. Δεν υπάρχει συνάρτηση του υπολειπόμενου κομματιού με κάποιο έλλειμμα ασφάελειας. Οι πιο σημαντικές προβλέψεις έχουν υλοποιηθεί.
Το τι πρέπει να γίνει, είναι γνωστό. Είναι θέμα προγραμματισμού χρόνου και χρημάτων. Δεν μπορεί να γίνει σοβαρή εκτίμηση κόστους, αλλά τα ποσά δεν είναι υπέρογκα. Και επειδή θα μπορούσε να πει κανείς ότι το μνημείο έχει και ανταποδοτικότητα και στην περιοχή, είναι η επισκεψιμότητα και η ανάδειξη, ότι η επένδυση αυτή, σε κάθε περίπτωση, αξίζει τον κόπο.
Ακόμη και εάν τα χρήματα ήταν πολλά -που δεν είναι- θα έπρεπε να προχωρήσει η αναστήλωση του μνημείου. Αλλά έως ότου φτάσει κανείς στο σημείο να μιλά για επισκεψιμότητα, μένουν ακόμη πολλά να γίνουν. Προηγούνται αρκετές μελέτες και διερευνήσεις που δεν έχουν εκπονηθεί ακόμη. 
» Σχετικά με τις ζημιές στον τρίτο θάλαμο που υποτίθεται πως προκλήθηκαν από τα χωματουργικά μηχανήματα έχει δοθεί μελέτη, εγκεκριμένη παμψηφεί από το ΚΑΣ, παρουσία όλων των μελών του τον Οκτώβρη του 2015, η οποία αναλύει λεπτομερώς την παθολογία του τέταρτου χώρου και από που προκλήθηκαν οι ζημιές. Τα εκσκαπτικά μηχανήματα πέρασαν σε χαμηλό ύψος από τον πρώτο και τον δεύτερο θάλαμο, όπου δεν παρατηρούνται σοβαρές αστοχίες. Τα προβλήματα υπάρχουν στον τρίτο θάλαμο, από όπου τα σκαπτικά μηχανήματα, όμως, δεν πέρασαν από πάνω. Και πέρασαν όταν πλέον είχε περαιωθεί η στήριξη εσωτερικά και παρατηρούσαμε και εμείς από μέσα τη συμπεριφορά.
Στην παρουσίαση του ΑΕΜΘ τεκμηριώθηκε ότι σοβαρές βλάβες στον τρίτο θάλαμο προκλήθηκαν από μεγάλου ύψους επιχώσεις, σχετικά πρόσφατες. Έγινε σύγκριση υπολογισμού με την πραγματικότητα. Οι παλαιοί μεγάλοι σεισμοί, πχ της Βυζαντινής περιόδου δεν φαίνεται να έχουν παίξει σοβαρό ρόλο στις βλάβες του μνημείου».

Γιατί βάλλονται οι ανασκαφείς;
Παρόλο που είναι εμφανής η αρνητική στάση μερίδας αρχαιολόγων έναντι των ανασκαφέων, εκ μέρους της «ομάδας Περιστέρη» των ερευνητών της Αμφίπολης, ο κ. Μιχάλης Λεφαντζής παρακάμπτει τις όποιες αλγεινές εντυπώσεις προκάλεσε η συμπεριφορά ορισμένων επιστημόνων: «Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν επιθέσεις. Όταν υπάρχει επιστημονική ζύμωση, υπάρχουν επιστημονικές αντιπαραθέσεις. Και αυτά τα ζητήματα λύνονται με επιχειρήματα. Καλό είναι αυτά τα επιχειρήματα να είναι επιστημονικά και όχι σύμφωνα με τα συμφέροντα του καθενός».
Εν κατακλείδι, πάντως, ο κ. Λεφαντζής εξομολογείται ότι παραμένει γοητευμένος από τα ευρήματα του Τύμβου Καστά: «Εγώ δεν νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία έχουμε παρουσιάσει το τελευταίο διάστημα αποτελούν εκπλήξεις σε σχέση με το μνημείο. Το ίδιο το μνημείο αποτελεί μοναδικό δείγμα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, τον οποίον μπορώ να πω ότι θαυμάζω και, όσο περισσότερο εμβαθύνω στα γεωμετρικά του στοιχεία και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τόσο του Ταφικού συνόλου όσο και του περιβόλου, μπορώ να πω ότι αυτός που εκπλήσσεται περισσότερο είμαι εγώ ο ίδιος. Βεβαίως, ο αρχιτέκτων είναι ένα κομμάτι μιας διεπιστημονικής ομάδας, η οποία έρχεται προ εκπλήξεων, καθώς δεν περιμέναμε ότι όλα τα στοιχεία της κατασκευής θα είναι τόσο αρμονικά και τόσο μελετημένα.
» Επίσης, κάτι σημαντικό: Ίσως είναι μία από τις λίγες φορές που ένα αντικείμενο αρχαιολογικής έρευνας έτυχε μιας τόσο σφαιρικής παρουσίασης με επιστήμονες, τεχνικούς, μηχανικούς και γεωλόγους, αρχαιολόγους, ανθρωπολόγους κ.λπ. Και όλοι αυτοί δεν εργάστηκαν αποσπασματικά ή αποκομμένα δίνοντας ο καθένας ξεχωριστά τα πορίσματά του. Αντιθέτως διέθεταν συνοχή, μια αντίστιξη στοιχείων, στην οποία το κάθε ζήτημα δέχτηκε επεξεργασία από όλες τις δυνατές πλευρές. Υπ' αυτήν την έννοια, η Αμφίπολη όχι μόνο δεν διχάζει, αλλά ενώνει την επιστημονική κοινότητα».